Българската софтуерна индустрия е най-развитата в региона

Българските ИТ компании отчитат ръст на продажбите си от 15% за 2008 г. спрямо 2007 г., а средната нетна печалба на родните технологични фирми е нараснала с 40%. Това показват данните от първото по рода си детайлно изследване на състоянието на ИТ сектора – „Барометър на българската ИТ индустрия”, представено в рамките на международния ИКТ форум – BASSCOM Days 2009. Изследването показва, че 55% от приходите на родните компании през 2008 г. идват от реализирани сделки в чужбина, като най-често продажбите се осъществяват със страни от Западна Европа и САЩ.

Наблюдава се тенденция за промяна в профила на предлаганите продукти и услуги на чуждите пазари, като фокусът се измества от аутсорсинг към решения и услуги с висока добавена стойност. Това е естествена реакция на индустрията, която повишава нейната устойчивост в условията на международна икономическа криза.

Анализът на данните от проучването показва и друга възходяща тенденция, свързана с броя на служителите в българските технологични компании и нивата на заплатите. През 2008 г. спрямо 2007 г. екипите на българските технологични фирми са се увелчили с 13% до средно 86 служители. За 2009 г. 75% от компаниите предвиждат наемане на нови служители, а 20% ще запазят размера на екипите си през настоящата година.

Според изследването, от 2006 г. до 2008 г. заплатите на българските ИТ специалисти са нараствали средно с 30% на година или общо с 64% за целия период. Към края на миналата година, в условията на все още стабилна бизнес обстановка в страната, прогнозите на мениджърите в бранша за нивата на възнагражденията са били оптимистични.

За 2009 г. 80% от ръководителите на фирмите предвиждат увеличаване на заплатите, а останалите 20% планират запазване на нивата от 2008 г. Нито една от анкетираните компании не е планирала намаляване на работните заплати на служителите си.

Близо 80% от кадрите, които работят в софтуерните компании, идват от Техническия университет в София и от ФМИ на Софийския университет. Това е причината тези две учебни заведения да бъдат приети за асоциирани членове на БАСКОМ.

Българската софтуерна индустрия се позиционира като най-развитата в региона и прави истинска заявка за център за обмен на опит и двигател в разработване на обща визия за развитие на бранша”, каза Георги Брашнаров, председател на БАСКОМ.

Като ключови фактори за успех той посочи уеднаквяването на работните процеси на базата на световно признати модели за качество, въвеждането на добри практики и еднакви стандарти за работа, които ще доведат до истинско сътрудничество между фирмите в региона и до реализиране на общи мащабни проекти.

На форума се събраха 10 браншови организации от региона, сред които от Украйна, Молдова, Румъния, Сърбия, Хърватска, Македония и водещи западноевропейски ИКТ асоциации, обединени в паневропейската мрежа на МСП в областта на ИТ – PIN-SME.

За първи път българският ИКТ бизнес се обедини, за да изгради силен механизъм за лобиране пред основните политически сили за развитие на индустрията. Шест от професионалните организации в сектора – Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска WEB асоциация, Български ИКТ Клъстер и Сдружение за електронни комуникации (СЕК) – създадоха обща платформа за развитие на сектора, съдържаща седем стратегически цели.

ИКТ секторът направи промяна и вместо за защитава интересите си поотделно застана зад седем ключови приоритети, които ще предложим да бъдат включени в предизборните платформи на политическите сили и които ще гарантират просперитет на ИКТ бизнеса в България”, каза Петър Статев, председател на Българския ИКТ Клъстер.

Едно от нещата, което не е изпълнено от управляващите до този момент и за което бизнесът може да помогне, е координацията на публичните разходи в ИКТ сектора, за да се насочат усилията в полза на гражданите, а не в полза на други интереси, допълни Статев.

Предстои да бъде подписан Меморандум за сътрудничество с всички политически партии, които са направили заявка за участие в парламентарните избори 2009 г. В него е записано, че браншовите ИТ асоциации ще оказват съдействие за подготовка на предизборни платформи в сферата на ИКТ, а след това ще следят за изпълнение на поетите ангажименти.

В Меморандума се казва още, че бизнесът и политиците ще създават и изпълняват държавни политики, които ще доведат до устойчиво развитие на ИКТ сектора и българската икономика. Ще се съсредоточат в подобряване на образователната система в държавата чрез внедрявате на ИКТ в процеса на обучение, както и в повишаване ИТ грамотността на населението.

Един от приоритетите ще бъде приемането на нормативна и законодателна база за развитие на публично-частните партньорства (ПЧП) в сектора, което ще помогне за развитието на отделни сектори и индустрии в икономиката, към които няма инвестиционен или търговски интерес.

Бизнесът ще координира значимите ИКТ проекти с основната цел да се оптимизират държавните разходи, като същевременно се увеличава делът на публичните услуги, предоставяни от частния сектор.

И не на последно място, в документа е записано, че ще се действа по изготвяне на адекватен пакет от мерки – законодателни, икономически, финансови, които да създадат благоприятни условия за развитие на иновациите и тяхната индустриализация.

БАСКОМ е една от първите асоциации в световен мащаб, която става партньор на Майкрософт по стартиращата инициатива на компанията S2B – за свързване на бизнеса със студентите с цел развиване на уменията им в практическа среда. Ще се задълбочава и партньроството на асоциацията със Софийския и Техническия университет, за да се възпитават кадри за индустрията, които имат не само теоретични знания, но и практически умения.

Коментар