Изследват как социалните медии помагат при бедствия

Социалните мрежи могат да помагат за по-доброто справяне с бедствия и аварии – европейски проект изследва как (снимка: CC0 Public Domain)

Социалните мрежи могат да са голям клюкарник и да ни вкарват в настървени спорове, но когато някой е в беда и друг разгласи това в социалните медии, мнозина скачат в готовност да помагат. Как се случва това и може ли социалните мрежи да се използват по-целенасочено за помощ при бедствия и аварии – отговор на този въпрос търси европейски проект на име LINKS.

Целта на проекта е създаване на инструмент, който може да се използва от различни заинтересовани страни (напр. организации за управление на бедствия, лица, вземащи решения и др.) за целите на стратегическото планиране – и по-конкретно за използване на големия обществен ресурс чрез социални медии и краудсорсинг при бедствия.

Въз основа на документните проучвания и анализ, проведен чрез интервюта и анкети по време на проекта LINKS, е отчетен силен интерес от организациите за управление при бедствия към използването на SMCS (социални медии и краудсорсинг) в процесите на управление на бедствия.Рамката LINKS е специално разработена, за да помогне на спасяващите организации да се концентрират върху това, което е важно, когато обмислят прилагането на SMCS в процесите на действие по време на бедствия. Разработваната в рамките на проекта платформа LINKS Framework има за цел да подпомага навигацията и ориентацията, свързани с две основни направления: ангажиране на гражданите и подобряване на комуникацията.

Направлението „Ангажиране на гражданите“ има за цел да даде възможност на организациите да въвличат по-сполучливо хората в каузите, подкрепяйки дейностите по събиране и анализиране на информация от SMCS, мобилизирайки доброволци и граждани.

Темата „Подобряване на комуникацията“ е свързана с подкрепа в усъвършенстването на комуникационните стратегии, използвайки социални медии, с цел насочване на комуникацията (особено към уязвими групи), осигуряване на качеството на информацията и на достъп до нея.

Рамката LINKS се състои от ресурси и приложими продукти, сред които има библиотека с информационни материали, набор от данни с насоки за използване на SMCS при бедствия, наръчник с инструкции за по-приобщаващи подходи в управлението на риска от бедствия, образователни материали.

Ресурсите, създадени в рамките на проекта, ще бъдат достъпни през различни входни точки в LCC – LINKS Community Center.

Коментар