Грантове за 35 млн. евро очакват софтуерните ни фирми

Български софтуерни фирми могат да участват в грантове за 35 млн. евро по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е защитило пред управляващия орган на програма "Конкурентоспособност" тази възможност, съобщи пресцентърът на МТИТС.

По два от приоритетите – "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" с бюджет 10 млн. евро и „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" с бюджет 25 млн. евро – се  изисква представяне на патент за удостоверяване на собственост върху иновативни продукти и услуги.

Със заповед на министър Александър Цветков в МТИТС е създадена комисия, която да разглежда заявления от български фирми за собственост върху софтуерни разработки. В комисията участват и представители на браншови организации.

Експертите подготвят критерии за издаване на удостоверения и становища относно иновативността на софтуерни разработки. Преди конкретна оценка комисията ще декларира липса на конфликт на интереси.

Коментар