ЕК удължи срока за заявление за възстановяване на ДДС

Европейската комисия прие предложение да удължи срока за подаване на заявления за възстановяване на ДДС за 2009 г., с оглед на отбелязаното закъснение в изпълнение от страна на държавите-членки на новите процедури за възстановяване на ДДС, които влязоха в сила на 1 януари 2010 г.

Същевременно Комисията предлага да се хармонизират някои елементи на националните уебпортали за възстановяване на ДДС, за да се подобри тяхната оперативна съвместимост и да станат по-достъпни за данъкоплатците.
Директивата за възстановяване на ДДС влезе в сила от началото на тази година и урежда възстановяването на ДДС за бизнес разходи, извършени от данъчнозадължени лица в държава-членка, различна от държавата-членка, в която са установени. С директивата се въвежда електронна система, с помощта на която данъчнозадълженото лице подава заявлението за възстановяване на данъка чрез уебпортал, разработен от държавата-членка, в която то е установено. Държавите-членки трябваше да пуснат този портал в действие на 1 януари.
Някои държави-членки обаче закъсняха с въвеждането на уебпорталите, а други срещнаха редица технически проблеми при тяхното стартиране. В резултат на това данъчнозадължените лица не можаха да подадат своите заявления за възстановяване.
Поради това забавяне и с цел да се запази правото на данъкоплатците да приспадат ДДС е необходимо да се промени крайният срок (от септември 2010 г. на март 2011 г.) за подаване на заявленията за възстановяване на разходи, направени през 2009 г., съобщива Комисията.
Освен това поради разминаващите се мнения на държавите-членки относно техническото приложение на директивата, е необходимо да се създаде ефективен механизъм за хармонизиране на някои подробни изисквания в тази област. За целта Комисията предлага да бъде оправомощена да приема технически разпоредби, необходими за постигане на пълна оперативна съвместимост на тази паневропейска схема, след положително становище в този смисъл от Постоянния комитет по административно сътрудничество.
Директивата за възстановяване на ДДС замества въведената още през 1979 г. процедура за подаване на хартиен носител на заявления за възстановяване на ДДС. По силата на предишната процедура данъкоплатците трябваше да изпращат оригиналните фактури на всички държави-членки, в които са платили ДДС, за да им бъде възстановен данъкът.
Целта на новата директива е да облекчи този процес и да намали административната тежест, като се въвежда електронна процедура, съгласно която данъкоплатецът подава единично заявление за възстановяване в държавата-членка, в която е установен.
Някои от националните уебпортали започнаха работа със закъснение (последният стартира в средата на май), като бяха получени многобройни оплаквания от фирми относно разминавания между различните държави-членки по отношение на някои от техническите елементи, свързани с практическата работа на националните уебпортали.
Комисията вече предприе няколко инициативи, за да постигне съгласие с държавите-членки относно подобрения в тази област, но по силата на директивата проектирането на националните портали е изцяло отговорност на всяка държава-членка.

Коментар