ЕС ще инвестира 8,1 млрд. евро в иновации

Европейската комисия обяви най-мащабния до момента кръг от покани за представяне на предложения в областта на научните изследвания по Седмата рамкова програма (РП7). Общо 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за проекти и идеи, които трябва да засилят конкурентоспособността на Европа и да спомогнат за решаване на проблеми като здраве, опазване на околната среда и нови решения в областта на урбанизацията и управлението на отпадъците.

За отпуснатите финансови средства могат да кандидатстват организации и предприятия във всички държави – членки на ЕС и в страните партньори. Общо 4,8 милиарда евро са предназначени за тематични приоритети в сферата на научните изследвания. Индустриалните иновации ще се подпомагат посредством близки до пазара дейности като пилотно въвеждане, демонстрации, стандартизация и трансфер на технологии.

На малките и средни предприятия (МСП) ще бъде отделено специално внимание под формата на финансов пакет на стойност до 1,2 милиарда евро. Около 2,7 милиарда евро трябва да помогнат за утвърждаване на Европа като притегателен център за изследователите, най-вече чрез отпускане на индивидуални стипендии от Европейския съвет за научни изследвания (1,75 милиарда евро) и чрез дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри” (963 милиона евро) за обучение и мобилност на изследователи.

В момента се подготвя нова инициатива „Катедри на Европейското научноизследователско пространство”. С пилотна покана, за която е заделен бюджет от 12 милиона евро, ще бъдат избрани общо пет „Катедри на ЕНП”, които ще бъдат разкрити в университети или други научноизследователски институции в по-слабо развити региони в пет различни държави от ЕС.

Повечето покани за участие в търгове за финансиране ще бъдат публикувани на 10 юли, а през есента ще бъдат обявени още няколко специфични покани за представяне на предложения. За тематичния приоритет „Информационни и комуникационни технологии” са заделени почти 1,5 милиарда евро.

Очаква се обявените днес 8,1 милиарда евро да привлекат още 6 милиарда евро публични и частни инвестиции за научните изследвания и да увеличат заетостта с 210 000 работни места в краткосрочен план, а в срок от 15 години да генерират още 75 милиарда евро под формата на растеж.

Коментар