Облакът ще осигури 2,5 млн. нови работни места в ЕС

Европейската комисия обяви нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор чрез изчислителни облаци. Мерките следва да осигурят 2,5 милиона нови работни места в ЕС и да доведат до увеличаване на БВП със 160 милиарда евро (около 1%) до 2020 г. Стратегията има за цел да ускори и да засили използването на изчислителни облаци във всички сектори на икономиката.Терминът „изчислителни облаци” се използва за съхраняването на данни (като например текстови файлове, снимки и видеоклипове) и софтуер на намиращи се на разстояние компютри, до които ползвателите имат достъп в интернет чрез избрано от тях устройство. Това е по-бърз, по-евтин, по-гъвкав и потенциално по-сигурен метод от използването на ИТ решения на място.

Много популярни услуги като Facebook, Spotify и уеб базираната поща използват технологии, свързани с изчислителните облаци, но реалните икономически ползи произтичат от широката употреба на решения, базирани на изчислителни облаци, от предприятията и публичния сектор.

Според зам.-председателя на ЕК Нели Крус, изчислителните облаци имат потенциала да променят коренно условията, в които функционира европейската икономика. Тя смята, че без действия от страна на ЕС няма да бъдат преодолени националните ограничения и съответно ще бъдат пропуснати икономически ползи в размер на милиарди евро.„Трябва да постигнем натрупване на критична маса и да осигурим единен набор от правила в цяла Европа. Трябва да намерим решения по отношение на рисковете, които се свързват с използването на изчислителни облаци”, заяви  Крус.

Стратегията на ЕК предвижда следните мерки:

• Преодоляване на пораждащото неяснота разнообразие от технически стандарти, така че на потребителите на изчислителни облаци да се осигури оперативна съвместимост, преносимост на данните и обратимост; необходимите стандарти следва да бъдат определени до 2013 г.;

• Подкрепа за програми в целия ЕС за сертифициране на надеждни доставчици на изчислителни облаци;

• Разработване на образци за „безопасни и справедливи“ условия на договорите за използване на изчислителни облаци, включително споразумения за нивото на обслужване;

• Европейско партньорство в областта на изчислителните облаци с държавите членки и с този сектор на икономиката за използване на покупателната способност на публичния сектор (20% от всички разходи за ИТ) при формиране на европейски пазар за изчислителни облаци; увеличаване на възможностите за растеж на европейските доставчици с цел те да станат конкурентоспособни и осигуряване на по-евтино и по-качествено електронно управление.

Ползите от изчислителните облаци са резултат от икономиите от мащаба, които те предлагат. 80% от организациите, които използват изчислителни облаци, постигат икономии при разходите от порядъка на поне 10-20%. Освен това следва да се очаква и значително нарастване на производителността, ако се постигне широко използване на тези технологии във всички сектори на икономиката.

При липсата на общи стандарти и договори с ясно съдържание към момента много потенциални потребители се въздържат от използване на решения, базирани на изчислителни облаци. Те не разполагат със сигурност по отношение на стандартите и сертификатите, които са им необходими, за да изпълнят изискванията и правните си задължения, например да гарантират безопасността на своите собствени данни или на данните на своите ползватели, както и оперативната съвместимост на приложенията.

Доставчиците и потребителите на изчислителни облаци също така се нуждаят от по-ясни правила при предоставянето на услуги, базирани на тези технологии, например по въпроса къде ще бъдат решавани правните спорове или как да се гарантира лесен пренос на данни и софтуер между различните доставчици на изчислителни облаци.

Стратегията на ЕК бе предшествана от предложение на Комисията за актуализиране на правилата за защита на личните данни от 2012 г. и предхожда европейска стратегия за киберсигурност, която ще бъде предложена през следващите месеци. Разработването на европейски правила за изчислителните облаци е предпоставка за създаване на добре функциониращото цифрово пространство, което ще осигури истински цифров единен пазар. Взети заедно, тези действия би трябвало да формират една цялостна концепция за осигуряване на динамична и ползваща се с доверие интернет среда в Европа, посочват от Комисията.

Коментари по темата: „Облакът ще осигури 2,5 млн. нови работни места в ЕС”

добавете коментар...

  1. Стоил

    И всичко се дължи на дигиталните шампиони и на срещата проведена в София, България! Конференцията събра IT специалисти, които споделиха виждането на България като едно стъпало напред и ще доведе до развитие на дигиталните технологии в целия свят.

Коментар