БСК предлага допълнения в ЗЕС в полза на фирмите

Предложения за разширяване на възможностите за защита на търговските дружества, в качеството им на крайни потребители на телекомуникационни услуги, внесе БСК по повод обсъждания в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

В писмо (PDF) до председателите на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по правни въпроси, БСК предлага в ЗЕС да бъде предвидена възможност за предсрочно прекратяване на договори при наличие на виновно поведение на доставчика на услуга, което ще доведе до повишаване на качеството на предлаганите услуги и ще увеличи доверието на крайния потребител.

Друго предложение на БСК е да се даде възможност споровете между потребители и доставчици на мобилни услуги да се разрешават в арбитражен съд, поради натовареността на гражданските съдилища и продължителността на съдебните дела. Чрез арбитражно производство споровете биха решавани далеч по-ускорено, мотивира се БСК.

Коментар