ВАС потвърди решението на КЗК срещу Юбер

Услугата за превоз на пътници UberX нарушава Закона за защита на конкуренцията, според КЗК и ВАС

Услугата за превоз на пътници UberX нарушава Закона за защита на конкуренцията, според КЗК и ВАС

Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В.

По-рано КЗК установи, че при предоставяне на услугата за превоз на пътници UberX двете предприятия са извършили нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК и им наложи имуществени санкции, всяка от които в размер на 50 000 лв.

Също така КЗК наложи санкции на двете дружества по 50 000 лв. за неизпълнение на задълженията за съдействие поради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация. КЗК постанови незабавно изпълнение на своето решение.

Със свое определение ВАС отхвърля искането на Юбер за спиране на незабавното изпълнение на решението, тъй като спиране е допустимо само при доказване от оспорващия на значителна или трудно поправима вреда.

Независимо че загубите и пропуснатите ползи за дружествата имат имуществено измерение, ВАС приема, че установените от КЗК нарушения засягат обществен интерес, а именно – спазване добросъвестната търговска практика във връзка с въведените в страната изисквания за извършване на превоз на пътници, което е непосредствено свързвано и с осигуряване живота и здравето на гражданите чрез безопасен транспорт.

Според ВАС, няма пречки санкционираните от КЗК предприятия да осъществят планираните от тях инвестиции в страната при спазване на националното законодателство.

Коментари по темата: „ВАС потвърди решението на КЗК срещу Юбер”

добавете коментар...

  1. Iv

    Глобата е смешна голяма колкото половин месечна заплата на най-ниско платен US мениджър.

Коментар