ЕС заделя още пари за изкуствен интелект

Нови инвестиции на публичния и частния сектор в ЕС ще подкрепят развитието на ИИ в ключови сектори

Европейската комисия обяви поредица от мерки за поставяне на изкуствения интелект (ИИ) в услуга на гражданите и за засилване на конкурентоспособността на континента в тази област.

Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на ИИ, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка.

„Ние искаме да изградим силна мрежа от цифрови иновативни хъбове, за да може всяка компания, без значение колко е голяма или специализирана, да имам близък достъп до уменията и възможностите за тестване на най-съвременните цифрови технологии особено в областта на изкуствения интелект“, заяви комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Силната международна конкуренция изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на въвеждането на изкуствен интелект, подчертават от Брюксел.

Увеличаване на финансовата подкрепа

Публичният и частният сектор в ЕС следва да се стремят да увеличат инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на ИИ и да постигнат заедно повече от 20 милиарда евро до края на 2020 г.

В подкрепа на тези усилия, Комисията увеличава инвестициите си в размер на 1,5 милиарда евро за периода 2018-2020 г. по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Благодарение на тази инвестиция, се очаква да бъде постигнато допълнително финансиране в размер на 2,5 милиарда евро чрез съществуващите публично-частни партньорства, например в областта на големите информационни масиви и роботиката.

Инвестициите ще подкрепят развитието на ИИ в ключови сектори, от транспорта до здравеопазването; тя ще свърже и укрепи европейските научноизследователски центрове в областта на ИИ и ще насърчи изпитването и експериментирането. Комисията ще подпомага разработването на платформа за ИИ „при поискване“, която ще осигури достъп до съответните ресурси от ИИ в ЕС за всички потребители.

Освен това ще бъдат привлечени средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции за допълнителна подкрепа на инвестициите на дружествата и стартиращите предприятия в ИИ. С помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции се цели мобилизиране на повече от 500 милиона евро инвестиции до 2020 г. в редица ключови сектори.

Подготовка за социално-икономическите промени, свързани с ИИ

Със зараждането на ИИ ще бъдат създадени нови работни места, други обаче ще бъдат закрити, а повечето – преобразувани. Ето защо Комисията ще насърчава държавите членки да модернизират системите си за образование и обучение и да подкрепят прехода на пазара на труда с помощта на Европейския стълб на социалните права.

Комисията ще подкрепя партньорствата между бизнеса и образователните институции, за да бъдат привлечени и да останат в Европа повече талантливи специалисти в областта на ИИ. Предложенията по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021-2027 г.) ще включват засилена подкрепа за придобиването на специализирани умения в областта на цифровите технологии, вкл. експертни познания в областта на ИИ.

Осигуряване на подходяща етична и правна рамка

Както при всяка друга революционна технология, някои приложения на изкуствения интелект могат да породят нови етични и правни въпроси, свързани с отговорността или евентуалното пристрастно вземане на решения. Новите технологии не следва да означават нови ценности, подчертават от Брюксел.

До края на 2018 г. Комисията ще представи насоки за етиката във връзка с разработването на изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се вземат предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата на Европейската група по етика в науката и новите технологии.

Коментари по темата: „ЕС заделя още пари за изкуствен интелект”

добавете коментар...

  1. Аман

    па кат немат естествен…

Коментар