i-Batt: СТЕМО и БАН разработват иновативна облачна система

Облачна ИТ система ще оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на големи масиви от акумулатори

Иновативна облачна система за управление на акумулатори разработват български изследователи от Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ при БАН и високотехнологичната компания СТЕМО.

Облачната ИТ система трябва да оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на големи масиви от акумулатори. Това следва да доведе до по-дългото им използване и съответно по-рядката им подмяна, както и до повишаване на енергийната ефективност при употреба.

Потенциалните приложения на системата за управление на акумулаторни масиви са многобройни. Платформата ще е от полза за:

Производители на електроенергия от възобновяеми източници – за целите на прилежащите към електроцентралите акумулаторни системи за „складиране“ на произведената електроенергия;

Производствени предприятия, които използват батерийни комплекси в процеса на производство и за осигуряване на резервираност;

Собственици на жилищни и офис сгради – както за осигуряване на резервираност, така и за складиране на произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници;

Центрове за данни, които използват батерийни системи за осигуряване на непрекъсната работа;

Транспортни компании, използващи електрически превозни средства;

Компании, които отдават под наем акумулатори и акумулаторни системи;

Производители на акумулаторни батерии – за вграждане на технологията в произвежданите от тях батерии.

Чрез IoT технология системата ще събира информация за оперативните характеристики на управляваните акумулатори, въз основа на които ще се определя и прилага оптимален работен режим“, обясниха от СТЕМО относно проекта, стартирал през юни.

Системата ще представлява комбинация от централизирана експертна система и специализирано оборудване за мониторинг и управление на експлоатацията. Експертната система ще бъде реализирана като централизиран софтуер, който ще обработва големи обеми исторически данни за експлоатационните параметри и ще предоставя услуги за анализ и определяне на най-добрия работен режим за конкретния акумулатор“, уточниха от компанията.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), процедура „BG16RFOP002-1.005. Разработване на продуктови и производствени иновации“. Основните дейности включват извършване на изследвания, изпитвания, измервания, както и създаване и тестване на прототипи в лабораторни условия, свързани с разработваната иновация.

Проектът предвижда и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА), нужни за разработката, както и защита на интелектуална собственост и визуализация на проекта. Очаква се проектът и изследванията да приключат в началото на 2020 г.

Коментар