Държавна агенция по горите обяви търг за разработка на софтуер

Държавната агенция по горите (ДАГ) обяви открит конкурс за разработка на научно-приложни теми и прилагането им в практиката.
Обществената поръчка е разделена на няколко позиции с обща прогнозна стойност 87 000 лева.
Проектът предвижда изграждане на информационна система с база данни от обследванията и лесопатологичния мониторинг, както и хармонизиране на съществуващата методика с европейските стандарти.
Втора позиция от търга е изготвяне на алгоритми за определяне на гори с висока консервационна стойност (ГВКС) по ЛУП. Останалите три позиции са свързани с различни проучвания за нуждите на ДАГ.
Кандидатите за изпълнители трябва за подадат своите документи до 20 юли. Отварянето на офертите е насрочено за следващия ден в сградата на ДАГ в София.
При оценка на предложенията цената ще има тежест 60%, а техническите показатели – 40%. Проектите по търга трябва да бъдат изпълнени до края на 2011 година.

Коментар