Надграждат националния капацитет за киберсигурност

В рамките на нова процедура ще се доизгради националната екосистема за киберсигурност (снимка: CC0 Public Domain)

Вече е в ход първата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИИДИТ) 2021-2027 г.

Допустими за финансиране по процедурата са дейности за изграждане и въвеждане в експлоатация на централните компоненти на националната система за киберсигурност и интегриране на системите на първите потребители към нея, съобщиха от Министерство на електронното управление.

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление” е определена за конкретен бенефициент, а общият бюджет на процедурата е в размер на близо 8 млн. лева. 

Процедура „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)” се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Управлението и контролът на изпълнението на дейностите ще се осъществяват от дирекция „Управление на програми и проекти” в Министерството на електронното управление, която е  определена за Междинно звено по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Чрез изпълнението на дейностите се цели да бъде повишено нивото на защита от киберзаплахи и да бъде постигната специфична цел: Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи.

Подаването на проектни предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича на 5 март 2024 г., в 16:30 часа.

Коментар