Две трети от търговете по ЗОП са нередовни

Нарушения при провеждане на 64% от проверените през 2009 г. обществени поръчки са установили експертите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това продължава да бъде една от рисковите области за публичните финанси, става ясно от отчета за дейността на организацията за миналата година. При извършените финансови инспекции са констатирани виновно причинени вреди в размер на 17 728 141 лв., от които по време на инспекциите са възстановени 240 669 лв. За 3 172 933 лв. са съставени 39 акта за начет срещу 56 длъжностни лица, а за останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

Проверени са 1140 процедури за обществени поръчки на обща стойност 1 084 240 955 лв. При 724 (64%) от проверените процедури на стойност 660 197 694 лв. са установени 1899 нарушения. Установени са 287 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 71 687 036 лв. при наличие на основание за това.

Най-голям дял непроведени процедури са установени в общини (171 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (59 случая). За нарушенията на Закона за обществени поръчки са съставени 2049 акта срещу 778 лица за нарушени процедури на стойност на поръчките от 610 107 054 лв.

Установени са 205 нарушения на Закона за счетоводството, 115 – на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност; нецелево изразходване на предоставени субсидии от бюджета и др. Нарушенията са за 14 329 313 лв. Най-голям е размерът им в общини – 10 701 726 лв., и в министерства – 1 342 195 лв. Съставени са 214 акта срещу 110 лица.

Установени са и други нарушения на специални закони, наредби, правилници и др. в размер на 8 086 295 лв., за които органите на агенцията не могат да наложат административно наказателни мерки.

В резултат на проведените инспекции на прокуратурата са изпратени 874 констатации от 201 доклада, 27 от които са във връзка с разходване на средства по програми и фондове на ЕС, и на Агенцията за обществени поръчки – 883 констатации за извършени проверки. За установени 89 случая на нередности, измами и нарушения със средства от ЕС е уведомен Съветът АФКОС.

Дадени са 92 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушения, както и 27 предложения за търсене на дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

Коментар