“Мария Кюри” финансира 50-хилядния изследовател

Програмата на Европейския съюз „Мария Кюри“ отбелязва днес с конференция в Брюксел много важно събитие – своя 50-хиляден бенефициер. От стартирането ѝ през 1996 г. досега програмата е финансирала обучението на изследователи от 100 различни националности, работещи в 70 държави, съобщи Европейската комисия.

От 50 000 изследователи, които до момента са получили безвъзмездна помощ по програма „Мария Кюри“, 40% са били жени. От 2007 г. насам в програмата са взели участие приблизително 6300 университета, изследователски организации и дружества от цял свят, от които 5140 в ЕС.

Бюджетът по програма „Мария Кюри“ за периода 2007-2013 г. възлиза на 4,7 милиарда EUR, като 80% от средствата са отредени за обучение на изследователи на възраст под 35 години.

Държавите, които са приели най-голям брой изследователи по „Мария Кюри“ от нейното стартиране досега, са Обединеното кралство, следвано от Германия, Франция, Испания, Нидерландия и Италия. Интересът към програмата придобива все по-големи измерения в Европа, като през последните три години общият брой на кандидатурите за безвъзмездна помощ е нараснал с 65%, а до края на 2013 г. се очаква броят на изследователите по програмата да достигне 90 000.

Редица носители на нобелови награди вземат активно участие в обучението на финансирани от ЕС изследователи. През последните пет години сред тях са били Франсоаз Баре-Синуси (нобелова награда за медицина за 2008 г.), Албер Фер и Петер Грюнберг (награда за физика за 2007 г.) и Жан-Мари Лен (награда за химия за 1987 г.).

Кандидатурите за подпомагане по програма „Мария Кюри“ се оценяват от независимо жури, съставено от известни учени от Европа и извън нея. Оценката се основава на научните качества на проекта и вероятното му въздействие върху европейската конкурентоспособност, а така също и на потенциала за постигане на високи резултати на програмата за обучение, на приемащата институция и на изследователя. Финансират се единствено най-добрите проекти.

Стипендиантите по програма „Мария Кюри“ сключват трудови договори за период до три години, които предвиждат също социални осигуровки и пенсионно осигуряване в пълен размер.

Действията по програма „Мария Кюри“ са част от програмата „Хора“ в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. През 2011 г. програмата „Мария Кюри“ ще се разполага с бюджет от 772 милиона EUR и се очаква да бъдат създадани 7000 нови работни места.

Освен индивидуалните стипендии чрез действията по програмата „Мария Кюри“ се предвижда подкрепа за докторанти, за партньорства между академичните среди и бизнеса, краткосрочен обмен на кадри и повторно интегриране на изследователи, завръщащи се от чужбина.

Коментар