КЗК глоби Е.OН България с над 3,2 милиона лева

Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба от 3 204 225 лева на „Е.ОН България Продажби” АД, гр. Варна, за злоупотреба с господстващо положение. КЗК счита, че дружеството е извършило нарушение по чл. 21, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията, състоящо се в необоснован отказ за доставяне на електрическа енергия в имота на „Готар Инвестмънт” ООД в гр. Нови Пазар, в периода от 11 септември 2008 г. до 29 ноември 2009 г. Причината за това са били неизпълнени чужди задължения за плащане цената на потребена електрическа енергия от предишен собственик на имота.

Наложената санкция на Е.ОН представлява процент от нетните приходи на дружеството от продажба на електроенергия за 2009 г.

Разследването на КЗК установява, че задълженията за плащане цената на потребената електрическа енергия в имота започват да се трупат от началото на 2005 година от собственика по това време – „Китка стил” ООД. За период по-кратък от две години са натрупани близо 30 000 лв. неплатени задължения на „Китка стил” ООД.

През цялото това време „Е.ОН България Продажби” АД („Електроразпределение Варна” EАД) не предприема каквито и да било действия за предотвратяване по-нататъшно увеличение на просрочваните към него задължения или събиране на неплатените суми. Впоследствие дружеството продължава да бездейства по отношение на своите вземания, като този период от време достига до три години, твърди КЗК.

В продължение на повече от една година, „Е.ОН България Продажби” АД, възползвайки се от господстващата си позиция на съответния пазар, напълно блокира дейността на „Готар Инвестмънт” ООД в придобития имот – цех 203а, гр. Нови Пазар. Ответното дружество цели единствено удовлетворяване на своя интерес – заплащане на цената на вече потребена електроенергия, без значение кой точно ще бъде платецът.

В рамките на този  период правилата на ЗЗК са без значение за ответника, както без значение са и загубите, които то причинява на зависимото от него предприятие, лишавайки го от електрическа енергия, заключава КЗК.

Пълното незачитане на конкурентноправните правила от страна на „Е.ОН България Продажби” АД в рамките на разглеждания период, както и пренебрегването на специалната отговорност, която господстващото предприятие е следвало да прояви още при депозиране на искането на „Готар Инвестмънт” ООД (на 14.08.2008 г.) за покупко-продажба на електрическа енергия, както и фактът, че нарушението не е изолиран случай в практиката на „Е.ОН България Продажби” АД, Комисията счита за напълно обосноваващи санкционирането на нарушителя.

по темата: „КЗК глоби Е.OН България с над 3,2 милиона лева”

добавете коментар...

  1. Еончо

    Отидаха ни ДМС- то!!!

Коментар