Напредък в ползването на интернет в ЕС

Напредъкът през първата година от Програмата в областта на цифровите технологии е добър, особено по отношение на използването на интернет, става ясно от публикуваното на сайта на Европейската комисия табло за резултатите.

В някои области обаче Комисията отчита разочарование, особено в областта на изграждането на нови супер бързи широколентови мрежи, което е една от ключовите цели на Програмата, независимо че има известен напредък в модернизирането на съществуващите кабелни мрежи и мрежи с медни проводници.

Съгласно Програмата в областта на цифровите технологии, ЕС е поел ангажимент да изпълни 101 конкретни действия (78 действия от страна на Комисията, от които 31 са законодателни предложения, и 23 действия от страна на държавите-членки), които в своята съвкупност ще дадат тласък на инвестициите в цифровите технологии и тяхното използване. Общо по Програмата са приключили 11 действия, има забавяне в 6 действия, предвидени за 2010 г., а останалите действия като цяло се осъществяват по план.

Наблюдава се добър напредък по отношение на редовното използване на интернет (65% от населението на ЕС при целеви дял 75% до 2015 г.), пазаруването по интернет (40% от гражданите на ЕС вече пазаруват по интернет), електронното управление (41% от гражданите използват услуги на електронното управление) и осветлението с ниска консумация на енергия (пазарният дял на светодиодното осветление се е увеличил на 6,2% през 2010 г. от 1,7% през 2009 г.).

Нееднакъв е напредъкът по отношение на наличието и използването на широколентов достъп, а недостатъчен – по отношение на трансграничната електронна търговия, присъствието на малките и средните предприятия (МСП) в интернет, цените за роуминг и научноизследователската дейност в публичния сектор.

Изводите от таблото за резултатите ще бъдат обсъдени на 16-17 юни в Брюксел по време на Асамблеята на Програмата в областта на цифровите технологии.

Коментар