ЕК поиска банкови сметки за всички, на разумни цени

Европейската комисията прикани държавите-членки да гарантират достъп до разплащателни банкови сметки на разумни цени за потребителите, независимо от държавата на постоянното им местожителство в ЕС и финансовото им положение.

Изследванията показват, че в ЕС около 30 милиона потребители на възраст над 18 години не притежават банкова сметка. Смята се, че между 6 и 7 милиона от тях са останали извън обхвата на банковите услуги, тъй като им е бил отказан достъп до банкова сметка. Тези хора не могат да се ползват пълноценно от единния пазар, посочват от Комисията. Същевременно, плащанията в брой рязко намаляват. Отсъствието на достъп до основна банкова сметка затруднява и оскъпява ежедневието. Плащането на текущи разходи, получаването на приходи или помощи, както и покупката на стоки и услуги могат да се окажат проблем.

“Достъпът до основна банкова сметка е един от приоритетите на Акта за единния пазар. Той е в състояние да подобри живота на милиони европейци. Изключително важно е да се преустановят практиките, които лишават хората от достъп до такава основна услуга от първостепенно значение. Това ще им позволи да участват пълноценно в обществения живот и да се ползват от предимствата на единния пазар”, заяви Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

В препоръката се определя кои разплащателни услуги следва да включва основната разплащателна сметка – тя трябва да дава възможност на притежателя да получава, внася, превежда и тегли средства, да позволява директно дебитиране и кредитиране, като не допуска овърдрафт.

В препоръката е залегнал принципът, че ако сметката не се предоставя безплатно, то таксите, които взема доставчикът на разплащателни услуги, следва да бъдат разумни. Всяка държава-членка следва да определи какво означава разумна такса, като изхожда от критерии като ниво на доходите.

Комисията ще направи оценка на ситуацията след една година и, ако е необходимо, ще предложи по-нататъшни мерки, включително и законодателни.

Коментар