ЕС заделя 7 млрд. евро за иновации чрез наука

Европейската комисия обяви през седмицата, че ще финансира със 7 млрд. евро стартирането на иновации чрез научни изследвания. Очаква се този финансов пакет в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания (РП7) да създаде около 174 000 работни места в краткосрочен план и близо 450 000 работни места и почти 80 млрд. евро ръст на БВП през следващите 15 години.

Европа се нуждае от финансиране на научните изследвания, ако иска да се конкурира с големи и динамични страни като САЩ и Китай, посочват от Комисията. С безвъзмездните средства ще се насърчават научните изследвания за преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото в Европа и по света.

Сред получателите на финансирането – над 16 000 на брой – ще бъдат университети, научноизследователски организации и предприятия. Особено внимание ще бъде отделено на МСП, в това число и средства в размер на почти 1 млрд. евро. Ще има и нова награда на ЕС за новатори жени, чиято работа е финансирана от РП7 или предишните програми.

Финансирането за информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  възлиза на 1,3 млрд., а на изследвания в областта на здравето – 656 млн. евро. Немалка част от тези средства ще бъдат предназначени за осигуряване на грижи за застаряващото население.

Останалата част от финансирането за ИКТ ще бъде предназначена за ключови разработки в областта на инфраструктурите за мрежи и услуги, нано-/микросистемите, фотониката и роботиката, технологиите за цифрово съдържание и езиковите технологии, както и за приложения като ИКТ за здраве и ИКТ за енергийна ефективност.

Европейският съвет за научни изследвания (ECНИ) ще даде близо 1,6 млрд. евро на най-добрите старши и млади изследователи, работещи в Европа. По програмата „Мария Кюри“ ще бъдат осигурени близо 900 млн. евро в подкрепа на мобилността и професионалното развитие на около 10 000 висококвалифицирани изследователи.

За изследвания в областта на околната среда са предвидени 265 млн. евро. В отговор на нарастващото търсене на по-безопасни и по-здравословни храни и устойчиви биоресурси Европейската комисия ще инвестира над 307 млн. евро за изграждане на силна биоикономика.

Специални стимули за участие се дават на малките и средните предприятия (МСП). Инвестиционният пакет за МСП възлиза на близо 1 млрд. евро.

Предназначените за нанотехнологии 488 млн. евро ще бъдат съсредоточени в области като фабрики на бъдещето, „зелени“ автомобили и енергийно ефективни сгради. Научните изследвания и иновациите за по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност ще получат 313 млн. евро.

И накрая, Комисията заделя 40 млн. евро за инициативата „Интелигентни градове“ с цел да помогне за намирането на по-ефективни начини за използване на енергията и осигуряване на градски транспорт.
 

Коментар