Европа изгражда единно научно-изследователско пространство

Европейската комисия обяви вчера конкретни стъпки, които държавите членки трябва да предприемат за изграждане на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Целта е да бъде осигурен единен пазар за научни изследвания и иновации на Стария континент чрез по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователите, научноизследователските институции и предприятията.

Научноизследователските звена в държавите членки ще обединят усилия за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото, като борбата с изменението на климата, осигуряването на продоволствена и енергийна сигурност и опазването на общественото здраве.

За да подпомогне изграждането на ЕНП, Комисията подписа съвместна декларация и меморандуми за разбирателство с организации, представляващи водещи изследователски институции и фондове за финансиране на научни изследвания. Предложенията са в отговор на решението на ръководителите на ЕС, които определиха 2014 г. като краен срок за превръщането на ЕНП в реалност.

Не можем да продължаваме, както досега — средствата за научни изследвания невинаги се разпределят на конкурентен принцип, длъжностите невинаги се заемат от най-добрите кандидати, изследователите рядко могат да получат безвъзмездни средства или достъп до научноизследователски програми в чужбина, а обширни райони в Европа дори не са включени в научната дейност”, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

При проведена анкета почти 80 на сто от представителите на научноизследователската общност споделят, че липсата на откритост и прозрачност при назначаването на работа възпрепятства мобилността зад граница. Ето защо държавите членки се приканват да премахнат пречките пред възможностите за международна научноизследователска кариера в Европа, да засилят разработването на съвместни научноизследователски програми, да увеличат финансирането на конкурентна основа за институции и проекти и да инвестират ефикасно в съоръжения на световно равнище.

Организациите на заинтересованите страни в научноизследователската сфера се приканват да определят и да прилагат принципи за достъпност и преносимост на безвъзмездните средства, които се предоставят от национални източници, както и да публикуват информация за свободните работни места в общ интернет портал.

Апелира се също назначаването на научни работници да става в съответствие с прозрачни и открити процедури въз основа на качествата на кандидатите, както и да се засилят връзките между стопанския сектор и академичните среди.

Приоритети в изграждане на ЕНП:

• по-ефективни национални системи за научни изследвания;

• по-добро международно сътрудничество и конкуренция, включително чрез създаване и ефикасно използване на ключова научноизследователска инфраструктура;

• по-отворен пазар на труда за изследователите;

• равенство между половете и отчитане на този въпрос в организациите, които осъществяват и подбират научноизследователски проекти;

• оптимално разпространение и трансфер на научна информация, включително с цифрови средства, и по-широк и бърз достъп до научни публикации и данни.

За всеки приоритет в съобщението на Комисията се набелязват конкретни стъпки, които държавите членки, заинтересованите организации и Европейската комисия трябва да предприемат, като си сътрудничат в рамките на засилено партньорство.

Комисията представя още една инициатива, която допълва предложенията за ЕНП и насърчава съхранението на научна информация и достъпа до нея. Целта е да се поощри свободен достъп до научните публикации по проекти, финансирани от ЕС, както и в резултат на научноизследователски дейности с национално финансиране.

Коментар