ЕК настоява за повече ИТ обучение в училище

На обучението за придобиване на умения в областта на ИТ, предприемачеството и активната гражданска позиция все още не се отделя достатъчно внимание в училищата, в сравнение с основните езикови, математически и природонаучни умения, сочи нов доклад на Европейската комисия.

Отчасти проблемът произтича от трудностите във връзка с оценяването. Така например едва в 11 европейски държави, сред които и България, съществуват стандартизирани процедури за оценяване на уменията по заемане на гражданска позиция, с които се цели да се развият критичното мислене и активното поведение както в училище, така и в обществото.

В нито една от всичките 31 държави, участващи в проучването, няма установени процедури за тестване на уменията в областта на ИТ и предприемачеството. В доклада също така се подчертава напредъкът, постигнат при обучението за придобиване на шест от осемте ключови компетентности, определени на равнището на ЕС за цел при ученето през целия живот, насочено към придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи.

Универсалните умения по принцип се усвояват като част от другите предмети в училище и в повечето държави обучението в областта на ИТ, предприемачеството и заемането на гражданска позиция е включено в националните учебни програми. Съществуват обаче немалко различия. В някои държави обучението по предприемачество не е изрично застъпено в началния етап на основното образование, докато умения за работа с цифрови технологии се преподават в началните училища във всички държави, с изключение на Хърватия.

Изненадващ е фактът, че все още не е обичайна практика компютърните умения да се преподават като част от обучението по наука, математика или езици. В доклада се посочва, че за интегриране на обучението по ИТ, предприемачество или гражданско поведение в основните предмети може да е необходимо училищата да променят методите на преподаване, както и да бъдат установени общоприети учебни резултати и подходящи методи на оценяване.

На 20 ноември т.г. Европейската комисия ще приеме нова стратегия за преосмисляне на образованието. В нея се очертават мерките, които всяка държава членка следва да предприеме, за да гарантира, че в рамките на образователните системи и системите за обучение се предлагат уменията, необходими на едно модерно работно място.

Коментар