Ще правят цифрова карта на ВЕИ у нас

Цифрова карта на възобновяемите енергийни източници в България ще прави Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Тя ще се базира на геоинформационна система и има за цел да картира потенциала, производството и потреблението на възобновяема енергия, съобщи GreenTech.bg.

Проектът се финансира по ОПАК, приоритетна ос  III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

Информационната система трябва да бъде завършена до средата на 2014 г. Като за начало проектът предвижда анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към АУЕР в сферата на възобновяемите източници и информационното им обезпечаване.

Следва проектиране на системата съобразно всички регламенти, които имат връзка с тази дейност  – законите за ВЕИ, за електронното управление, за достъпа до пространствени данни, европейската директива за пространствени данни INSPIRE.

Системата трябва да осигури „модерно обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост”. Стойността на проекта е 632 677 лева.

От представянето днес не стана ясно кой ще изгради новата геоинформационна система и дали ще има връзка с други геоинформационни масиви. Не се знае как ще се реши проблемът с липсата на достатъчно цифровизирани данни в немалко от общините в страната. Общи и неясни са и дефинициите за това какво в крайна сметка ще предложи новата информационна система.

Според АУЕР, системата ще доведе до „качествено по-високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса с оглед създаване на устойчив икономически растеж и заетост; непосредствен и ефикасен контрол за реализиране на планираните мерки и политики, по-ефективно функциониране; осигуряване на достъп до обществена информация за състоянието на ВЕИ чрез разработване на анализи и класификация на наличната информация и на правила за управление на информацията, изготвяне на процедура за електронно запитване и др.”

Част от проекта предвижда обновяване на сайта на АУЕР. В брошурата на проекта е записано още, че се предвижда „широко участие на гражданското общество и на частния сектор като елемент от механизма за обратна връзка” и „осигуряване на прозрачност в дейността на АУЕР и засилване на механизмите за контрол върху дейността на агенцията в областта на ВИЕ”.

Коментар