Програма финансира безвъзмездно малки и средни предприятия

В началото на юни Министерство на икономиката и енергетиката стартира грантова схема за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Програмата предоставя безвъзмездно финансиране за консултантски услуги, инвестиционна помощ и професионално обучение на МСП.
Максималната стойност на отпуснатите средства по тази програма не може да надвишава 50 000 евро. Освен това, размерът на безвъзмездната помощ не може да превишава 65% от всички допустими разходи по проекта. Остатъкът трябва да бъде финансиран от собствени ресурси на кандидата или от източници, различни от бюджета на ЕО или Европейския фонд за развитие.
Крайният срок за подаване на предложенията е 6 август 2008, а продължителността на всеки един отделен проект не може да надвишава 12 месеца. Предприятията кандидати пък трябва да имат годишен оборот за 2007 година над 100 000 лева.
Проектите, които се финансират по тази грантова схема, са внедряване на ISO, внедряване на СЕ маркировка, въвеждане на добри производствени практики (ДПП), бизнес развитие, придобиване на патенти, лицензи, ноу-хау или специализиран софтуер, закупуване на машини и съоръжения и предоставяне на професионално обучение на служители на предприятието.

Коментар