Иван Кралов е новият ректор на Технически университет – София

Техническият университет – София е висшето учебно заведение с най-висока акредитационна оценка
(снимка: Технически университет – София)

Общото събрание на Техническия университет – София избра вчера проф. дн инж. Иван Кралов, досегашен зам.-ректор по научна и приложна дейност, за ректор на университета за четиригодишен мандат, считано от декември 2019 до ноември 2023 г.

Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил е специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” в Техническия университет – София през 1994 г. Защитил е дисертация („доктор”) през 1999 г. в научно направление „Динамика, якост и надеждност на машините” и дисертация („доктор на науките”) през 2019 г. в научно направление „Приложна механика”.

Иван Кралов е инженер, доктор на науките, професор
(снимка: ТУ – София)

Постъпва в ТУ – София през септември 1999 г. и до декември 2005 г. заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Механика”. От януари 2006 г. е избран за доцент, а от май 2014 г. за професор в същата катедра.

Заемал е следните административни длъжности в ТУ – София: ръководител на лаборатория  „Вибрации и акустичен шум”, от февруари 2008 г. до март 2011 г. – зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор, а от април 2011 г. до настоящия момент  – зам.-ректор по научна и приложна дейност на университета.

Иван Кралов е автор и съавтор на повече от 130 научни публикации, патенти и полезни модели. Той е председател на секция „Технически науки” и зам.-председател на Съюза на учените в България, председател и член на организационните и научни комитети на няколко национални и международни конференции.

Коментар