Околната среда охлажда центъра за данни Датикум

Центърът за данни Датикум внедри "free cooling" система за охлаждане. Решението се отличава с висока енергийна ефективност, тъй като разчита на околната среда и естествените предимства на климата в България.

Новата система използва флуид, който преминава от центъра към външното пространство и се охлажда от околната среда, след което се връща обратно.

Проучванията сочат, че в 70% от времето в годината външната температура е достатъчно ниска, за да се използва за охлаждане чрез "free-cooling" система. През зимните часове технологията се използва на 100 процента, а през останалото време центърът работи на смесен режим.

На практика, новата технология решава ключов проблем във функционирането на всеки център за данни – високото енергопотребление на климатичната система, която е най-сериозният консуматор в комплексите от този тип. Същевременно тя е от критично значение, тъй като сървърните системи генерират огромно количество топлина.

Технологията "Free cooling" включва няколко различни метода за намаляване на разходите за енергопотребление. Освен че консумира по-малко ток, тя минимизира работата на паро-овлажнителите, елиминира екстремумите и постига лесен контрол на константна температура.

Обединени, всички тези фактори водят до значително намаляване на енергопотреблението на центъра и съответно по-малко генерирани вредни емисии в атмосферата.

Според проучване по заявка на Конгреса на САЩ, направено през август 2007 година, центровете за данни потребяват 1,5% от произвежданата електрическа енергия, което е много повече от всички телевизори, например. През 2011 г. се прогнозира делът им да достигне колосалните 3%.

С оптимизации в центровете за данни и консолидация на оборудването на бизнеса в такива центрове, само на територията на САЩ могат да се редуцират 47 милиона тона CO2 годишно и американската икономика да пести по 5.1 милиарда долара. Именно, поради този факт част от дейта центровете инвестират, за да бъдат „green”.

Коментар