Цифровите библиотеки с мощно финансиране от ЕС

Проектите за разширяване на съдържанието на европейската цифрова библиотека Europeana, ще получат най-голямо финансиране в Четвъртия конкурс на Програма “Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност.

Възможностите за участие на български организации бяха представени вчера на информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

От общия бюджет на конкурса – 107 млн. евро, 30 милиона евро са предназначени за обогатяване на съдържанието на Europeana, съобщи МИТТС. Платформата предоставя многоезичен достъп от една точка до цифрово съдържание, разпределено в европейските библиотеки, архиви, музеи, публични и частни колекции. Става дума за материали от вестници, книги, аудио и видеоматериали от общоевропейско значение с ясни интелектуални права.

Средствата за проекти за използване на информационни и комуникационни технологии за ниско въглеродна икономика и „интелигентна” мобилност са 19 милиона евро. Тази тема подкрепя политиката на ЕС за преход към енергийно ефективна икономика.

При прилагане на технологични иновации и промяна в поведението на потребителите, има потенциал до 2020 година за намаляване на консумацията на енергия в сградите с 11 на сто, а на вода – с 40 на сто. Това са и конкретните цели на пилотните проекти – чрез внедряване на интелигентни системи за отчитане на консумацията в реално време, потребителите да оптимизират използването на енергия и вода.

В пилотните проекти трябва да се включат държавни, общински сгради и общежития, както и представители на потребителите. Участниците трябва да докажат с 15 на сто намаление на консумацията на енергия и вода в пикови часове и на годишна база, както и 20 на сто по-малко емисии на въглероден двуокис в сградите.

Останалите тематични области в които ще бъдат приемани проекти са:

– ИКТ за здравеопазване и за социално приобщаване (14 млн евро). Предвижда се разширяване на пилотния проект “epSOS” по оперативна съвместимост в електронното здравеопазване за картони на пациентите и електронни рецепти.

– Отворени иновации за бъдещи интернет базирани услуги в „интелигентните” градове (15 млн. евро). Ще се финансират платформи за предоставяне на интернет базирани услуги в градовете.

– ИКТ за подобряване на публичните услуги за гражданите и бизнеса (13 млн. евро). Темата подкрепя плана за действие за осъществяване на еПравителство на ЕС.

– Многоезично уеб пространство (16 млн. евро). Целта е да се промени ситуацията в момента – въпреки, езиковото многообразие в Европа, само на една трета от официалните езици на ЕС се подържат продукти, услуги или ресурси от общ интерес. Това налага спешни действия за разгръщане на системи за уеб базирани машинни преводи.

От 2007 г. досега са организирани три годишни конкурса по програма „Подкрепа за ИКТ политики“. Миналата година български организации са получили финансиране в размер на 1,745 млн. евро, като 14 от проектите са успешни. Най-активни са малките и средни фирми, което се оценява високо от Европейската комисия.

Коментар