Глобиха вестник за цени под себестойността

Комисията за защита на конкуренцията санкционира "Експрес БГ" ЕАД за нелоялно привличане на клиенти. Установено е нарушение на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, а на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 27 150 лв., представляваща процент от оборота му за 2009 г.

Производството е образувано по искане на “168 часа” ЕООД. Искателят твърди, че продажбата на вестниците Телеграф и Експрес, издавани от “Телеграф” ЕООД и „Експрес БГ” ЕАД, се извършва на цени под себестойност.

Законът забранява нелоялното привличане на клиенти чрез продажба на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им.

Видно от заключенията на назначената по делото експертиза е, че в. Експрес се е продавал на цени под неговата себестойност, надвишаваща 3 пъти приходите от продажбата му, през целия период от 2007 до 2009 г., съобщи Комисията.

Продажбите под себестойност са поддържани 3 години въпреки негативните резултати от стопанската дейност. Това според КЗК доказва целенасочена политика, тъй като в случай, че продажните цени в определен период превишават разходите, поради погрешна управленска преценка или форсмажорни обстоятелства, цените, съответно разходите, биха били коригирани своевременно, а не биха били систематично поддържани през целия период на издаване на вестника.

 По отношение на в-к Телеграф, счетоводната експертиза е установила, че в рамките на посочения от молителя период 2007-2009 г., единствено през месеците август-декември 2007 г. вестникът е продаван на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията му, а след този период и до момента Телеграф работи на по-високи от разходите цени. Ето защо Комисията приема, че доколкото ежедневниците са бързооборотен и евтин по своя характер продукт и търсенето им се влияе и от неценови фактори, период от пет месеца сам по себе си не би могъл  да пренасочи вниманието на потребителите. Доказателство за това е фактът, че продажбите на вестника нарастват именно след поскъпването му. Поради това КЗК счита, че не е налице едно от изискванията на нормата, което предполага наличието на нарушение, а именно продължителност на процесния период.

При определяне размера на санкцията на издателя на в. Експрес, Комисията е взела под внимание като смекчаващото вината обстоятелство, че от м. януари 2010 г. издаването на вестника, съответно нарушението, е преустановено.

Коментар