Европа обяви най-голямата досега инвестиция в иновации

Европейската комисия обяви най-голямата досега инвестиция на Стария континент в областта на научните изследвания и иновациите. Предвидени са 6,4 милиарда EUR за интелигентен растеж и нови работни места.

Пакетът покрива голям брой научни дисциплини, области на политиката и търговски сектори. Очаква се инвестициите да увеличат конкурентоспособността на Европа и да помогнат за решаване на проблеми като изменението на климата, сигурността на енергийните и хранителните доставки, здравеопазването и застаряването на населението.

Инвестициите ще бъдат разпределени между приблизително 16 000 участници от научноизследователски организации, университети и промишлеността, в това число около 3 000 малки и средни предприятия. Помощите ще се отпускат чрез „покани за представяне на предложения“ („calls for proposals“) след изготвяне на оценки през следващите 14 месеца. Много от поканите ще бъдат публикувани официално на 20-ти юли.

Пакетът от инвестиции е икономически стимул, в резултат на който се очаква да бъдат създадени над 165 000 работни места. Той е също и дългосрочна инвестиция за изграждане на по-интелигентно, по-устойчиво и по-интегриращо общество в Европа, както и основен елемент на стратегията „Европа 2020“ на ЕС и особено на водещата инициатива „Съюз за иновации“, която ще бъде стартирана през есента на 2010 г.

„Инвестициите в научните изследвания и иновациите са единственият интелигентен и стабилен път, който може да ни изведе от кризата и да ни доведе до устойчив и социално справедлив растеж”, каза комисар Мойра Гейгън-Куин.

Ще има възможност да се кандидатства за финансиране по Седма рамкова програма на ЕС в множество области. Здравеопазването например се финансира с 600 милиона EUR. Предвидени са 1,2 милиарда EUR за научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), което ще допринесе за изпълнението на ангажимента на Комисията по „Програмата за цифрови технологии в Европа“ за запазване на темпото при ежегодните увеличения във финансирането на ИКТ.

Над 1,3 милиарда EUR са запазени за най-добрите и креативни учени, които се подбират от Европейския съвет по научни изследвания. По програмата за дейности „Мария Кюри“ ще бъдат отпуснати помощи за мобилност на повече от 7 000 високо квалифицирани изследователи на стойност 772 милиона EUR.

Основен приоритет са малките и средните предприятия (МСП), съставляващи гръбнака на европейската система за иновации и 99% от всички европейски предприятия. МСП ще получат приблизително 800 милиона EUR и за първи път ще има обособени бюджети в множество области. Например, в областите здравеопазване, основана на познание биоикономика, околна среда и нанотехнологии за множество теми участието на МСП трябва да достигне 35% от общия размер на бюджета.

Същината на този пакет е превръщането на резултатите от научните изследвания в нови технологии, продукти и услуги. Само в изследванията в областта на здравеопазването около 206 милиона EUR – една трета от общия бюджет за 2011 г. – ще бъдат изразходвани за клинични тестове по инициатива на изследователите, целящи по-бързото въвеждане на нови медикаменти на пазара.

В областта на нанотехнологиите (270 милиона EUR) ударението ще бъде поставено върху изследванията, разкриващи възможности за патентоване и търговско оползотворяване на резултатите.

Около 600 милиона EUR от помощите за ИКТ са предвидени за мрежи и инфраструктура от следващото поколение, роботизирани системи, електронни и фотонни компоненти и технологии за цифрово съдържание. С над 400 милиона EUR ще бъдат финансирани изследвания, занимаващи се с това как ИКТ могат да допринесат за постигане на напредък по теми като икономика с ниски емисии на въглерод, застаряващо общество и изграждане на гъвкави и устойчиви фабрики.

90 милиона EUR през 2011 г. са отделени също за публично-частното партньорство за бъдещия интернет с цел да се внесе „интелигентност“ в ключови европейски инфраструктури.

Проектите, занимаващи се с изследвания в областта на околната среда, ще получат около 205 милиона EUR. Комисията ще предприеме тази година стъпки за ускоряване на съвместното използване на резултатите от изследвания в областта на околната среда: ползващите помощи от ЕС ще трябва да се задължат да предоставят свободен достъп (след определен период на въздържане) до публикациите, произтичащи от техните изследвания.

Бюджетът за поканите за представяне на предложения по Седмата рамкова програма за 2011 г. е 6,4 милиарда EUR, което е с 12% повече отколкото през 2010 г. (5,7 милиарда EUR) и с 30 % повече отколкото през 2009 г. (4,9 милиарда EUR).

Бюджетът на Седма рамкова програма, която е най-обширната отделна програма за научни изследвания в света, надхвърля 50,5 милиарда EUR (без Евратом) за периода 2007—2013 г.

Коментар