НАП обяви търг за софтуерна поддръжка

Националната агенция за приходите (НАП) обяви търг за поддържане на софтуер за електронни ревизии (ACL). Изпълнителят ще трябва да поддържа следните, налични в НАП продукти: ACL AuditExchange 2, вкл. 300 броя ACL Desktop; 300 броя ACL AuditExchange Client – AX GatewayPro; и 1 брой ACL AuditExchange Server 2.

В ангажиментите на изпълнителя влизат отстраняване на проблеми, възникнали при експлоатацията на продукта, вкл. по време на достъп на потребителите до сървъра с инсталиран ACL Audit Exchange2, както и оказване на помощ на потребителите чрез отговор на поставени от тях въпроси, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч.

Срокът за отстраняване на проблемите и/или отговор на поставените въпроси е до 3 работни дни след деня на приемане на уведомление на e-mail. Предвижда се също осигуряване на експертна помощ при изготвяне на процедури за въвеждане на данни от счетоводни продукти.

Изпълнителят трябва да осигури още непрекъснат достъп до предоставяна от производителя на софтуера справочна информация и до информация, съдържаща добри практики при решаване на проблеми при достъп до данни, използване на отделни команди или набор от команди в съответната последователност и др.

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 125 000 лева за договор с продължителност 12 месеца.

Кандидатите за изпълнители могат да подадат документи до 27 септември. Офертите ще бъдат отворени на 29 септември, като критерият за възлагане на поръчката е най-ниската цена.

Коментар