СУ въвежда специалност Фотоника и лазерна физика

„Фотоника и лазерна физика” е една от новите специалности, които въвежда СУ „Св. Климент Охридски" за учебната 2011/2012 година. Завършилите я с образователно-квалификационна степен „бакалавър" ще са подготвени да извършват научноизследователска и приложна дейност във всички основни области на фотониката, вкл. приложенията на процесите в практиката, съобщиха от университета.

Освен това завършилите новата специалност ще владеят поне един чужд език до степен свободно да ползват специализирана литература в областта. Дипломираните бакалаври ще могат да използват специализиран софтуер за оптично и инженерно проектиране и за регистриране и обработка на данни, както и да се занимават с преподавателска и изследователска дейност в различните области на фотониката.

Подготовката ще им позволява също да работят във висши училища, Българската академия на науките, в научни и фирмени изследователски лаборатории, в поделения на Националния център по метрология, в звена, работещи с научно-техническа и патентна информация, във фирми, разработващи и произвеждащи продукти на фотониката и лазери или във фирми по технологични и комуникационни приложения на лазерите, обслужване, разработка и поддържане на медицинска техника.

Широкопрофилната подготовка на бакалаврите, завършили тази специалност, им позволява да работят и в близки области като: информатика, приложна математика, приложна оптика, приложна лазерна техника, поддържане на техническо оборудване в развлекателната индустрия и др. Могат да се реализират и в областите на високотехнологичното производство, микро- и наноелектрониката и възобновяемите енергийни източници (фотоволтаика), в които има нужда от добре подготвени специалисти по фотоника, уточниха от СУ.

Същевременно университетът въвежда и нова специалност „Квантова и космическа теоретична физика”, която дава фундаментални знания в основните области от теоретичната физика, експерименталната физика, приложната математика, изчислителната физика и информационните технологии.

Коментар