ЕК ще финансира двойно повече стипендианти

Европейската комисия възнамерява да увеличи почти двойно броя на младежите, преподавателите и изследователите, които получават безвъзмездни средства от ЕС за образование и обучение в чужбина: от сегашните 400 000 стипендианти годишно на почти 800 000.

Това е една от главните цели, залегнали в основата на значителното увеличение на инвестициите на ЕС в образованието, младежта и творчеството, което Комисията предложи в своя проектобюджет за 2014-2020 г., заяви днес на пресконференция комисар Андрула Василиу.

Според комисията, нарастването на инвестициите в творчески отрасли ще допринесе и за увеличаване на възможностите за заетост в този сектор, на който се дължат 4,5% от БВП на ЕС и 3,8% от заетостта.

„Искаме да насърчим повече хора да се възползват от възможността да учат, работят или участват в доброволчески дейности в чужбина, защото това е безценен опит с оглед на развитието на умения и перспективите за професионално развитие”, коментира Василиу при представяне на нов доклад относно политиката във връзка с грамотността.

Част от предложението на Комисията е нова програма за образование, обучение и за младежта, по която ще бъдат предоставени 15,2 милиарда евро (увеличение със 73%) в рамките на седемгодишен период.

Едновременно с увеличаване на безвъзмездните средства за образование и обучение, с програмата ще се цели оказване на подкрепа за модернизиране на образователните системи, по-тясно трансгранично сътрудничество между образователните институции и реформи в областта на политиките.

Обединявайки сегашните програми „Култура“, Media и Media Mundus, новата програма „Креативна Европа“ ще предостави бюджет от 1,6 милиарда евро (увеличение с 37%) в подкрепа на секторите в областта на културата и творческите дейности. Действията ще са насочени предимно към подпомагане на организациите и предприятията, които осъществяват трансгранична дейност и са тясно свързани с насърчаване на културното и езиково многообразие.

Европейският институт за иновации и технологии, както и дейностите по ,,Мария Кюри“, чрез които се оказва подкрепа за придобиване на умения, за обучение и професионално развитие на изследователите, ще бъдат част от новата стратегия на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, за която в рамките на предложения бюджет са заделени 80 милиарда евро (увеличение от 46%).

Коментар