ЕК стимулира свободния достъп до данни

Данните, с които разполага публичният сектор, са златна мина, заявиха от Европейската комисия при лансиране на стратегията за свободен достъп до данни. Очаква се тя да допринася 40 милиарда евро всяка година за икономиката на ЕС.

Огромната информация, събирана от редица публични служби и администрации, представлява златна мина, чийто икономически потенциал все още не е разработен, посочват от Комисията. Държави-членки като Великобритания и Франция вече осъзнават това богатство.

Стратегията за увеличаване на резултатите в целия ЕС е триизмерна. Първо, Комисията ще даде пример като предостави свободен достъп до своите данни чрез нов портал. Второ, в ЕС ще се създадат хармонизирани условия на конкуренция за данните на свободен достъп. Накрая, тези нови мерки ще бъдат подкрепени със 100 милиона евро за 2011-2013 г., предназначени за финансиране на изследванията при технологиите за обработка на данни.

Всички тези действия превръщат Европейския съюз в световен лидер в повторното използване на информацията, с която публичният сектор разполага. Суровите данни стават материал, необходим за стотици милиони ползватели на ИКТ, независимо дали става въпрос за приложения на смартфони като географски карти, актуална информация за пътното движение и метеорологичната обстановка, пособия за ценови съпоставки или друго.

Информацията, с която разполагате, ще има по-голяма стойност, ако я предоставите на други. Данъкоплатците вече са платили за нея, така че най-малкото, което можем да направим, е да я предоставим обратно на тези, които желаят да я използват по нов начин за създаване на работни места и богатство”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

ЕК предлага актуализиране на директивата от 2003 г. относно повторното използване на информацията в публичния сектор чрез:

• превръщане в общ принцип на използването за стопанска или нестопанска цел на всички документи, направени обществено достояние от публичните органи, с изключение на защитените от авторско право на трета страна;

• установяване на принципа, че публичните органи не могат да налагат такси, които надвишават разходите, свързани с дадена заявка за достъп до информация (пределни разходи); това на практика означава, че по-голямата част от информацията ще бъде предоставяна (почти) безплатно, освен в надлежно обосновани случаи;

• установяване на задължение за предоставяне на информацията в общоизползваем и достъпен за машинен прочит формат, така че да е възможно действителното ѝ използване;

• въвеждане на регулаторен надзор за осигуряване прилагането на тези принципи;

• значително разширяване на обхвата на директивата с оглед включване за първи път на библиотеките, музеите и архивите; съществуващите правила от 2003 г. ще се прилагат за информацията, с която разполагат тези институции.

Комисията, от своя страна, ще предостави свободен достъп до информацията, с която разполага, посредством нов информационен портал. Договор за изготвянето му вече е сключен, като се намира на етап бета тестване.

Оперативността на портала е планирана за пролетта на 2012 г. С времето той ще се превърне в единен вход за достъп до данните за повторно използване, с които разполагат както институциите, органите и агенциите на ЕС, така и националните администрации. 

Коментар