Достъпът до научни данни става по-свободен

Свободният достъп до резултатите от научни изследвания ще даде тласък на иновациите в Европа. Днес Европейската комисия очерта мерките, чрез които ще се подобри достъпа до научната информация.

Посочва се, че по-широкият и по-бърз достъп до научни публикации и данни ще улесни изследователите и предприятията в използване на резултатите от финансирани с публични средства изследвания. Това ще даде тласък на европейския капацитет за иновации и ще предостави на гражданите по-бърз достъп до ползите от научните открития, съобщи ЕК.

Очаква се по този начин Европа да постигне по-голяма възвращаемост от годишната си инвестиция в научноизследователска и развойна дейност, която възлиза на 87 млрд. евро. Мерките допълват съобщението на Комисията относно създаване на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП), също прието днес.

Първата стъпка на Комисията ще бъде да направи свободния достъп до научни публикации основен принцип на „Хоризонт 2020”, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014—2020 г. От 2014 година всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020”, ще трябва да бъдат достъпни.

Или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен” свободен достъп), като разходите могат да бъдат възстановявани от Европейската комисия; или  изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).

Комисията също така препоръча държавите членки да предприемат подобен подход спрямо резултатите от научните изследвания, финансирани по техните национални програми. Целта е 60% от финансираните с европейски публични средства научноизследователски статии да бъдат свободно достъпни през 2016 г.

84% от респондентите в обществена консултация, проведена през 2011 г., са заявили, че достъпът до научна литература не е оптимален. Проучванията показват, че без бърз достъп до актуална научна литература, на малките и средните предприятия им отнема до две години повече, за да пуснат иновативни продукти на пазара. Финансирано от ЕС проучване показа, че понастоящем само 25% от изследователите свободно споделят данните си.

Данъкоплатците не трябва да плащат два пъти за научните изследвания и имат нужда от безпроблемен достъп до необработенaта информация. Данните са новият нефт”, каза Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и отговаряща за цифровите технологии.

Коментар