ЕК представя инициатива „Електронна комисия”

Над 800 специалисти по информационни технологии и политически ръководители от институции и агенции на ЕС участват в организираната от Европейската комисия конференция за ИКТ. Дискутира се как цифровите технологии да залегнат в основата на административното управление на ЕС през ХХІ век. Особено внимание се обръща на новата инициатива „Електронна комисия 2012-2015 г.: предоставяне на насочени към отделния потребител цифрови услуги“.

Социалните медии, мобилните ИКТ и други новости предоставят на администрациите в ЕС възможности и инструменти, за които държавните служители от предишните поколения дори не са мечтали. Новите тенденции в технологиите в съчетание с наличието навсякъде в Съюза на общности с висока степен на грамотност относно ИТ оказват огромно въздействие както върху очакванията на гражданите, така и върху поставяните изисквания към администрациите, посочват от ЕК.

Конференцията обсъжда как ИКТ да се използват за подобряване на европейската публична администрация. Ръководители на водещи дружества от частния сектор, като например Ikea и GlaxoSmithKline, демонстрират как те са се възползвали от огромните промени в сферата на труда, дължащи се на информационните технологии, и описват в общи черти някои от предприетите от тях иновативни мерки въз основа на ИТ.

Инициативата „Електронна комисия” цели да спомогне за разработване на цифрови услуги и основани на ИТ решения в различни области на дейност на европейските публични администрации. Тя включва внедряване на ИТ, които помагат за премахване на пречките за сътрудничество между различните национални публични администрации в Европа, подобряване на прозрачността и достъпността на информацията, както и намаляване на бюрокрацията в обслужването на гражданите и предприятията.

Инициативата ще спомогне също така да се подобри информационната сигурност в Комисията и да се осигури сближаване на информационните системи, като се използват иновативни технологии.

Коментар