Съвет ще оценява компетенциите в ИТ

Секторен консултативен съвет ще оценява компетенциите в бранша на информационните технологии. Новият орган бе учреден в края на миналата седмица от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската Стопанска Камара (БСК) и други браншови организации като АСТЕЛ, БАИТ и БУА, министерство на образованието, Агенция по заетостта, КТ „Подкрепа”, КНСБ, представители на висши учебни заведения.

В рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони” ще бъдат изграждани компетентности модели в софтуерната индустрия. ИСОК се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Новосформираният съвет ще се занимава с утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработването и предлагането на политики и стратегии за пазара на труда, приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и др.

Подобни компетентностни модели се разработват в 19 други сектори на икономиката, а БАСКОМ е партньор на БСК за изпълнението на проекта в сферата на информационните технологии. Работата на всички консултативни съвети се координира от Национален съвет с представителство на работодателските и профсъюзните организации, министерства и образователни институции.

В рамките на проекта се създава национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Тези звена ще бъдат подпомагани в работата си от консултативните съвети.

Освен по-ясно дефиниране на моделите, в рамките на проекта ще бъдат създадени и измервателни механизми, които да позволят преценяване компетентностните нива както на служителите в компаниите от сектора, така и на младите хора, завършващи университетското си образование.

Коментар