КЗК отмени избор на БТК в поръчка на НОИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) за класиране на участниците и определяне на изпълнител за доставяне на далекосъобщителни услуги.

       

Процедурата е била по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие”.

КЗК счита, че определеният за изпълнител кандидат „БТК” АД е следвало да бъде отстранен от процедурата поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в поканата за участие. Дружеството е променило първоначалното си предложение в ущърб на възложителя, като е едностранно е допълнило, че следва да бъде заплащана допълнително определена сума след изчерпване на броя безплатни минути към всички останали мобилни мрежи в страната, съобщи Комисията.

КЗК връща процедурата на етап договаряне с кандидатите за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя в поканата за участие, при съобразяване с мотивите в решението. 

по темата: „КЗК отмени избор на БТК в поръчка на НОИ”

добавете коментар...

  1. Стан

    Ето, че БТК се "спъна" за пръв път след като смени собственика си. Явно, че КЗК следи за спазване на законите в страната и не толерира непрозрачните и нелоялни практики, присъщи на БТК (Виваком).

  2. Ivan

    Нека и за услугите достъп до Интеренет да направят проверки също!

Коментар