Infor придобива SSA Global

22-05-2006 – СМ Консулта
Inforпридобива SSA Global
Обединената компания ще е третия по големина в света доставчик на интегрирани решения за управление на бизнеса
SSA Global, водещ международен доставчик на решения и услуги за управление на бизнеса, обяви подписването на споразумение, според което Infor, един от най-големите световни доставчици на бизнес софтуерза сектора на производство и дистрибуция, ще придобие SSA Global. Според договора, Infor ще заплати на акционерите на SSA Global $19.50 на акция. Страните очакват сливането да приключи през третото тримесечие на 2006 година.
„С тази стъпка Infor ще стане третият по големина световен доставчик на интегрирани решения за управление на бизнеса с годишен приход от 1,6 милиарда долара”, твърди Джим Шапър, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на Infor. „Чрез обединяване на най-добрите и иновативни вертикални решения, които осигуряват на клиентите възможност за гъвкав избор на пазара, Infor става водеща сила в индустриалния сектор”.
 „Ние разбрахме, че в условията на бързо окрупняващ се пазар, мащабността и размерът имат значение”, обяви Майк Грийнъф, председател на борда на директорите, президент и изпълнителен директор на SSA Global. “Обединяването на двете компании ще е с голяма стойност за всички наши акционери…инвеститори, клиенти и служители”.
Infor (http://www.infor.com) е един от най-големите световни доставчици на софтуер, фокусиран върхурешения за сферата на производсвото и дистрибуцията. Infor доставя интегрирани решения, които адресират основните предизвикателства пред компаниите, в областта на управление на веригата на доставки, управление на връзките с клиенти и доставчици, управление на потребностите, ERP, управление на склада и Business Intelligence. С повече от 3 100 служителя, в 50 офиса по света, Infor доставя решения за бизнеса на повече от 24 700 клиента, в над 100 държави.
SSA Global (http://www.ssaglobal.com) е водещ световен доставчик на ERP с добавена стойност в областта на производството, дистрибуцията, търговията, услугите и държавния сектор. В допълнение на базовите ERP приложения, SSA Global предоставя пълната гама от интегрирани решения, включващи управление на производителността в компанията (CPM), управление на връзките с клиенти (CRM), управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), управление на веригата от доставки (SCM) и управление на връзките с доставчици (SRM). SSA Global има над 50 офиса по целия свят и продуктите, които предлага на пазара, се използват в над 90 страни.
СМ Консулта (http://www.smcon.com) е изключителен дистрибутор за българския пазар на SSA LN ERP решенията на водешият международен доставчик на бизнес софтуер SSA Global. СМ Консулта предлага на своите кли­ен­­ти ви­со­ко­надеждни услуги в областта на уп­рав­ление на проекти, бизнес консултиране, сис­тем­на ин­теграция, внед­ряване, обучение и тех­ни­чес­ка поддръжка на SSA LN бизнес софтуер.

Съвместно с партньорите си в страната и чужбина, СМ Консулта е в състояние да осъществи цялостно внедряване и управление на специфични за клиента проекти в секторите на енергетиката, транспорта, услугите, промишлеността, държавните институции и здравеопазването. Някои от клиентите на СМ Консулта са: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Русенска Корабостроителница АД, Национален осигурителен институт и много други.

Коментар