Ведомствата ще обменят данни автоматично от 2018 г.

С премахване на хартиените удостоверения започва реална промяна в модела на административно обслужване, заяви Росен Желязков

Автоматичният обмен на данни между основните администратори на данни – бази данни и регистри – ще се случи до края на 2018 година, съобщи днес председателят на Държавната агенция „Електронно управление” Росен Желязков след редовното заседание на правителството.

С премахването на 12 хартиени удостоверения започва реална промяна в модела на административно обслужване. Автоматизираният обмен на информация означава, че гражданите и бизнесът няма повече да бъдат куриери между административните структури, подчерта Желязков.

„До 2018 г. всички целенасочени намеси ще бъдат, условно казано, на полуавтоматичен режим – администрациите служебно ще имат достъп до регистрите, откъдето ще разполагат с необходимата информация“, поясни той.

Ефектът ще бъде облекчаване на тежестта за обществото, но също така ще доведе до необходимост от обучение на администрацията. Възприетият подход на премахване на хартиените удостоверения и достъпването от административните органи до първичните регистри ще бъде надграждан с повече административни услуги.

До края на годината чрез създаването на единна входна точка ще бъде премахнато изискването за фирмите да подават годишни финансови отчети в три институции – НСИ, НАП и Търговския регистър, обяви още Росен Желязков, според когото мярката представлява трикратно облекчение за бизнеса в тази посока.

Вече одобрените за премахване 12 удостоверителни услуги участват във формирането на множество други режими, като се търси мултиплициращ ефект и по отношение на редица други административни тежести.

През тази година ще бъдат премахнати следните хартиени удостоверения:

 • Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
 • Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър;
 • Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър;
 • Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
 • Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
 • Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Скоро към изброените удостоверителни услуги ще бъдат добавени и други такива, които също са свързани с дейността на първичните администратори на данни в Агенцията по вписванията, както и в Главна дирекция “ГРАО” в регионалното министерство, допълни Желязков.

По отношение на свидетелството за съдимост вицепремиерът Дончев прогнозира, че издаването му на хартия ще бъде преустановено преди есента на 2017 г. „Голямо предизвикателство са необходимите промени в нормативната база, защото трябва да се променят над 40 закони“, посочи Томислав Дончев.

С предстоящите нормативни промени информацията, удостоверявана в момента от свидетелство за съдимост, ще се предоставя служебно по административен път и гражданите няма да е необходимо да заявяват подобна услуга.

Коментари по темата: „Ведомствата ще обменят данни автоматично от 2018 г.”

добавете коментар...

 1. Огнян Пеев

  Браво! Точно така! Но това е една малка първа крачка?! Нали?!

Коментар