ЕС въвежда по-гъвкави ставки за ДДС

Цялостните разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС ще бъдат намалени в ЕС с 18% годишно

Европейската комисия предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС) и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на МСП.

Създаването на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС ще намали драстично измамите с ДДС, в резултат на които ЕС губи ежегодно 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи приходите на правителствата, подчертават от Брюксел.

Общите за ЕС правила за ДДС, договорени от всички държави членки през 1992 г., вече не са актуални и са твърде ограничителни. Те позволяват на държавите членки да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и продукта.

Същевременно за страните от ЕС ставките на ДДС са полезен инструмент, с помощта на който те могат да преследват някои от своите политически цели. Сега Комисията е на път да изпълни обещанието си да даде на държавите членки повече свобода при определянето на ставките. Страните ще станат по-равнопоставени, що се отнася до някои действащи изключения от правилата, познати като „дерогации в областта на ДДС”.

Комисията търси и разрешение на проблема на по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС. Разходите за привеждане в съответствие са с 11% по-високи за предприятията, развиващи презгранична търговия, в сравнение с търгуващите само на вътрешните пазари.

Най-малките играчи са най-засегнати. Оказва се, че това е реална пречка за растежа, тъй като малките предприятия съставляват 98% от дружествата в ЕС. Ето защо Комисията предлага повече дружества да могат да се ползват от предимствата на по-простите правила за ДДС, които в момента са на разположение само на най-малките фирми. Цялостните разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС ще бъдат намалени с цели 18% годишно.

Повече гъвкавост

Към момента държавите членки могат да прилагат на своята територия намалена ставка с минимален размер 5% върху две отделни категории продукти. Редица страни прилагат и специални дерогации за други намалени ставки.

Освен стандартната ставка на ДДС, която е най-малко 15%, държавите членки ще могат вече да предвидят:

  • две отделни намалени ставки в размер между 5% и стандартната ставка, избрана от държавата членка;
  • едно освобождаване от ДДС (или т.нар. „нулева ставка”);
  • една намалена ставка в размер между 0% и намалените ставки.

Настоящият сложен списък със стоки и услуги, към които могат да се прилагат намалените ставки, ще бъде премахнат и заменен с нов списък с продукти (като оръжия, алкохолни напитки, хазарт и тютюн), към които винаги ще се прилага стандартната ставка от 15% или повече.

За да защитят публичните приходи, държавите членки ще трябва също да гарантират, че среднопретеглената ставка на ДДС възлиза на поне 12%.

Новият режим означава също, че всички стоки, които към момента се ползват от ставки, различни от стандартната, могат да продължат да го правят.

Намаляване на разходите във връзка с ДДС за МСП

Съгласно действащите правила държавите членки могат да освободят продажбите на малките дружества от ДДС, при условие че годишният им оборот не надвишава определен размер, който е различен в отделните страни. Разрастващите се МСП губят своя достъп до мерките за опростяване веднага щом надскочат прага за освобождаване. Освен това тези освобождавания са на разположение само на националните играчи. Това означава, че няма равнопоставени условия на конкуренция за малките дружества, които осъществяват търговия в ЕС.

Макар настоящите прагове за освобождаване да остават, с днешните предложения се въвежда:

  • праг за оборота в ЕС в размер на 2 милиона евро, под който малките предприятия ще се ползват от мерки за опростяване, без значение дали са освободени от ДДС;
  • възможност за държавите членки да премахнат за всички малки предприятия, отговарящи на условията за освобождаване от ДДС, задълженията във връзка с ДДС за идентификация, фактуриране, счетоводна отчетност и изготвяне на справки-декларации;
  • праг за оборота в размер на 100 000 EUR, който ще позволи на дружествата, осъществяващи дейност в повече от една държава членка, да се възползват от освобождаването от ДДС.

Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Европейския икономически и социален съвет за консултация и на Съвета — за приемане. Измененията ще породят действия едва след преминаване към окончателния режим.

Коментар