ЕС притисна Airbnb за спешни промени

Airbnb не спазва правилата за защита на потребителите, предупреди Европейската комисия

Европейската комисия призовава компанията за онлайн резервации на квартири Airbnb да приведе общите си условия в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите и да осигури прозрачност при представяне на цените.

Все повече потребители резервират ваканционно настаняване онлайн, като този сектор създаде много нови възможности за туристите. Популярността обаче не може да е оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

По нейните думи, потребителите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите, както и да се ползват от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика. „Очаквам Airbnb бързо да предприеме действия и да намери подходящите решения“, каза Йоурова.

Настоящото представяне на цените на Airbnb, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Регламента относно компетентността по граждански и търговски дела. Ето защо европейските органи за защита на потребителите и Комисията поискаха от Airbnb да направи редица промени.

Дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След като Airbnb предложи решения за осигуряване на съответствието с правилата, Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС ще анализират предложените промени. Ако те не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети действия за налагане на спазването на законодателството.

Ето какво се изисква спешно от компанията:

 • Airbnb трябва да промени начина, по който представя информацията за цените, като се започне от началното търсене на уебсайта, за да гарантира, че винаги когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси – например, за обслужване и почистване, или ако не е възможно да се изчисли крайната цена предварително — ясно да информира потребителя, че може да се начислят допълнителни такси;
 • Airbnb трябва да посочи ясно дали офертата е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.
 • Дружеството не следва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция, намираща се в държава, различна от тяхната държава членка на пребиваване;
 • Airbnb не може да решава едностранно и без да посочи съответната обосновка кои клаузи могат да останат в сила в случай на прекратяване на договора;
 • Airbnb не може да лишава потребителите от техните основни права за предявяване на иск срещу домакина, в случай че пострадат или претърпят други вреди;
 • Airbnb не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да информира потребителите за това и без да им даде възможност да анулират договора;
 • Условията за ползване на услугата не могат да предоставят на Airbnb неограничени дискреционни правомощия относно премахването на съдържание;
 • Прекратяването или спирането на действието на договор от страна на Airbnb следва да бъде обяснено на потребителите, да се урежда от ясни правила и да не лишава потребителя от правото на адекватно обезщетение или на обжалване;
 • Политиката на Airbnb за възстановяването на средства, компенсациите и събирането на искове за вреди и на дължимите средства по тях следва да е ясно определена и да не лишава потребителите от правото им да се ползват от наличните правни средства за защита.
 • И на последно място, Airbnb следва да осигури на своя уебсайт лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), както и цялата необходима информация относно решаването на спорове съгласно Регламента за ОРС.

Сега Airbnb разполага със срок до края на август, за да предложи подробни решения за привеждането на практиките си в съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите. Ако е необходимо, Комисията и органите за защита на потребителите ще проведат среща с представители на Airbnb през септември, за да намерят решение на евентуални проблеми, които продължават да са налице.

Ако предложенията на дружеството не бъдат счетени за задоволителни, органите за защита на потребителите могат да решат да прибегнат до мерки за налагане на спазването на законодателството.

Коментари по темата: „ЕС притисна Airbnb за спешни промени”

добавете коментар...

 1. :о)

  AirBNB е юбер за хотелите. Никой няма да ползва тая пробита услуга ако не търси нещо по-евтинко и дъмпинг на хотелски цени 🙂

Коментар