По-малко ученици отпадат от образователната система

Намаление на броя на отпадащите ученици беше отчетено в рамките на заседанието на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, съобщиха от МОН.

Усилията трябва да се увеличат и всички деца да бъдат обхванати в детска градина и училище, заяви премиерът Бойко Борисов и призова всички звена на администрацията да подпомагат работата по междуинституционалния механизъм. „Резултатите ще бъдат видими след 10-15 години, когато тези деца завършат училище”, каза той.

Екипите за обхват до момента са извършили 216 904 обхода на адреси и са търсили 197 659 деца и ученици. По-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина. Върнатите обратно в системата до момента са 23 898.

„Повторно отпадналите са 2124, от които 708 са заминали в чужбина, а 235 са навършили 16 години”, уточни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му, екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца.

„С подновяването на дейностите по механизма през август-септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на децата на 5, 6 и 7 години”, каза Вълчев.

По данни на Върховната административна прокуратура, към 1 април 2018 г. са издадени 1173 акта за административни нарушения и 509 наказателни постановления на родители, които не са записали децата в детска градина или училище.

Вицепремиерът Томислав Дончев очерта предизвикателства за бъдещата работа по механизма. Той трябва да се възприеме като задължителна част от работата на институциите, като първа стъпка за това е приетото Постановление на Министерския съвет, с което работата по механизма вече е постоянна.

„Не е достатъчно децата просто да бъдат върнати в клас. Те трябва да получават най-доброто. Училището трябва да има по-голяма гравитация и да ги привлича. Да им е интересно докато учат”, заяви Дончев.

Думите му бяха подкрепени от министър Вълчев, който обясни, че действията ще са по-фокусирани и ще се работи с децата след записването им обратно в клас. Предстои районите на действие на екипите да се обвържат в по-голяма степен с районите за прием на образователните институции.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването в информационната система е изготвен модул „Проверка на медицински бележки”. С него ще се засили информацията и контролът на издадените медицински бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците и проверка за достоверността им.

Министър Кирил Ананиев обяви, че не трябва да се допуска фалшифициране и при съмнение директорите на училища могат да се обръщат към регионалните здравни инспекции. „Те са готови да съдействат за проверките”, увери той.

Вече съществува възможност социалните помощи за децата да бъдат давани в натура. Министерството на труда и социалната политика предприема мерки за промяна на нормативната уредба за предоставяне на семейни помощи, обвързани с посещението на училище.

И Гранична полиция ще се включи в работата, като целта е да се събират данни за децата, напускащи страната с родителите си, и дали те се записват в чужда образователна система

Коментар