Изграждат национален портал за пространствени данни

Информационното събитие представи проекта за Национален портал за пространствени данни (източник: ДАЕУ)

България изпълнява ангажиментите си по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) с проект за Национален портал за пространствени данни (НППД), стана ясно през седмицата на пресконференция в София.

НППД заимства добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС – да бъде стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни.

Порталът ще осигурява възможност на органите на публична власт, които със силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях.

Общата стойност на проекта е 1 361 386 лв., от които 1 157 178,10 са европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на на проекта е 31 декември 2019 г., съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Проектът се се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Коментар