„Еразъм+” преодолява пропастта между умения и потребности

Между 2014 г. и 2018 г. по линия на програмата „Еразъм+” над 2 млн. студенти и служители във висши учебни заведения са се учели, обучавали или преподавали в чужбина (източник: CCO Public Domain)

Програмата „Еразъм+” помага на студентите да успяват по-добре в личния си и професионален живот и стимулира капацитета на университетите да иновират, сочат актуални данни от две нови независими проучвания, публикувани от Европейската комисия.

Мащабните проучвания, при които са получени близо 77 000 отговора от студенти и служители във висши учебни заведения и над 500 – от организации, измерват и оценяват въздействието на програмата „Еразъм+” върху основните ползващи се от нея групи. Ето и основните констатации от проучванията:

„Еразъм+” помага на студентите да разберат какво искат да правят и да си намерят работа по-бързо

Над 70% от участвалите в „Еразъм+” студенти заявяват, че знаят по-добре каква кариера искат да имат след завръщането си от чужбина. Опитът в чужбина им дава възможност и да пренасочат образованието си така, че да съответства по-добре на амбициите им.

Проучването за въздействието на „Еразъм+” върху висшето образование също така показва, че 80% от участвалите в програмата студенти са били наети на работа в рамките на три месеца след дипломирането им, а 72% заявяват, че опитът в чужбина им е помогнал да започнат първа работа.

Девет от всеки десет вече дипломирали се участници в „Еразъм+” заявяват, че в ежедневната си работа ползват придобитите в чужбина умения и опит. Еразъм+” се бори с несъответствието между уменията и потребностите на бизнеса, като подкрепя придобиването на компютърни и интердисциплинарни умения.

„Еразъм+” увеличава чувството на принадлежност към Европа

Над 90% от участвалите в „Еразъм+” студенти са подобрили способността си да работят и да си сътрудничат с хора от различни култури и се чувстват с европейска идентичност. Най-силно е въздействието при студентите, които преди участието си в програмата са хранели известен скептицизъм по отношение на ЕС, както и при тези, които са прекарали време в държава с по-чужда култура. От всички участвали в „Еразъм+” студенти най-силна принадлежност към ЕС изразяват тези от Източна Европа.

„Еразъм+” подпомага внедряването на цифровите технологии и приобщаването на социалните групи в по-неравностойно положение

При повечето участващи университети проектите за сътрудничество по програма „Еразъм+” са ускорили внедряването на цифровите технологии. Използването на новите технологии и на иновативни методи на преподаване и учене спомага за засилването на международното сътрудничество между университетите и техния капацитет да иновират.

Около 60% от участвалите в „Еразъм+” служители във висши учебни заведения са склонни да привличат в курсовете си служители от предприятията, спрямо 40% от тези, които не са участвали в програмата. Над 80% от тези служители съобщават, че опитът им в чужбина е довел до разработването на по-иновативни учебни програми.

От своя страна две трети от участващите университети посочват, че европейските проекти са допринесли и за приобщаването и равнопоставеността във висшето образование на социалните групи в по-неравностойно положение.

Констатира се също така, че участвалите в „Еразъм+” студенти са по-удовлетворени от работата си, отколкото тези, които не са били в чужбина. Освен това тяхната кариера е с по-изразен международен аспект, а и в сравнение с останалите вероятността да работят в чужбина е почти два пъти по-голяма.

„Еразъм+” подпомага и предприемачеството

При всеки четири проекта за сътрудничество един е допринесъл за повишаване на квалификацията в областта на предприемачеството и е подкрепил предприемачески инициативи. Една трета от проектите са помогнали за създаването на нови предприятия и на предприятия, образувани чрез обособяване от друго предприятие.

Между 2014 г. и 2018 г. по линия на програмата „Еразъм+” над 2 млн. студенти и служители във висши учебни заведения са се учели, обучавали или преподавали в чужбина. По същото време ЕС е финансирал близо 1 000 стратегически партньорства по „Еразъм+” между институциите за висше образование, както и 93 алианса на познанията между университетите и бизнеса.

Коментари по темата: „„Еразъм+” преодолява пропастта между умения и потребности”

добавете коментар...

  1. 5

    Добра основа за вербуване на предатели.

Коментар