Дигитална трансформация – кратко мемо до ИТ директора

Дигиталната трансформация може да бъде енергизираща в организационен мащаб
(графика: IBM)

С промяната в очакванията на клиентите, компаниите бързат да предложат нови персонализирани клиентски преживявания, като търсят начин да отключат скритата сила в данните и услугите. Дигиталната трансформация може да бъде енергизираща в организационен мащаб. Тя може да помогне за трансформиране на потребителското изживяване, да стимулира иновациите, да повиши гъвкавостта, ускори процесите и вземането на решения, базирани на данни, както и да спомогне за намаляване на оперативните разходи. Бързата и ефективна реализация на този потенциал е критична за успешното развитие на бизнеса и неговата конкурентоспособност. Това непрекъснато увеличава очакванията на бизнес ръководителите към ИТ отделите.

Но остарелите ИТ инфраструктури и приложения твърде често стават пречка на пътя. Истинската дигитална трансформация – при която предприятията се възползват изцяло от цифровите технологии като изкуствен интелект, автоматизация, свързани устройства и отдалечени платформи за сътрудничество и комуникации – се възползват от облачна стратегия за модернизация, която включва хора, процеси и технологии.

Едно от най-големите предизвикателства може да бъде преобразуването на бизнес правилата, интегрирани в съществуващи системи и приложения. Как предприятията могат да извлекат и централизират тези правила? Как ИТ екипите могат да гарантират, че няма дублиране, когато остарелите правила се прилагат към осъвременените приложения? На тези въпроси и други трябва да се отговори, преди да бъде приет план за модернизация и трансформация.

Контейнеризация и API 

Може би най-важната стъпка в етапа на планиране на модернизацията включва контейнеризацията на работните процеси и изграждане на API за бизнес функционалностите. Установените системи, които не са модернизирани, обикновено се изграждат върху големи, силно интегрирани приложения и смяната на конкретни компоненти в тези приложения може да бъде сложна и скъпа. Тези съществуващи системи задвижват основните бизнес функции и поддържат текущите печалби. Те са абсолютно необходими за ежедневните операции и осигуряването на подходящо ниво на защита на данните и наличност на приложенията.

За да улесни модернизацията, ИТ трябва първо да отдели тези приложения от основната инфраструктура чрез изграждане на API слой. Тогава гранулирането на тези монолитни приложения в детайлни бизнес процеси е по-просто и носи по-малък риск. Това дава възможност за изграждане на среда, в която промените могат да бъдат изолирани и внедряването на нови приложения и услуги могат да следват хармонично нуждите на бизнеса и изискванията на пазара без да се нарушава работата на гръбнака, изграден от основните системи.

Създаване на координирана стратегия за модернизация и трансформация

Повечето организации, особено големите предприятия, нямат лукса да стартират отначало изцяло в публичния облак и затова предпочитат да модернизират критичните системи там където са изградени. Двигателите на тази ИТ стратегия включват използване на съществуващите инвестиции в инфраструктура, осигуряване на сигурност и поддържане на зависимостите от приложения и данни.

Какво означава това за пътя към модернизацията на приложенията? Въпросът не е „дали”, а кога и как. Има много предизвикателства за преодоляване, които включват следното:

  1.   Избор на платформа за управление на контейнери

Създаването и управлението на контейнерна среда е задължително условие при модернизацията и трансформацията на процесите. Постоянната модернизация на приложения във все по-хибридни ИТ среди изисква унифицирани платформи за управление, които могат интелигентно да натоварват работните процеси до и между местата за изпълнението им, както и да организират изпълнението и производителността на всички компоненти с висока степен на автоматизация.

Колкото по-скоро организацията започне да развива експертиза в тази област, толкова по-бързо ще може да организира процесите си в съответствие с предимствата на тези среди. RedHat Openshift е най-удачния избор като стандарт в областта. Това е платформата с най-силна общност от потребители и с най-ясна пътека за развитие на експертиза.

  1. Установяване на гъвкав интеграционен слой

В дигиталната ера интеграционният слой е вашата най-ключова система. Гранулирането на сервизите от основните системи и включването на модерни нови приложения и услуги ще зависят изцяло от него. Затова тук не може да правите компромиси. ESB платформата, която евентуално изгражда вашата SOA среда, е добра основа, но не е достатъчна. Интеграционният слой трябва да включва още и API управление и API гейтуей за сигурност и да осигурява възможност за включване на трети компании и външни услуги в общ сервизен хъб.

IBM Cloud Pak for Integration е пълно-функционална интеграционна среда, която позволява изграждане на гъвкава инфраструктура за дигитална трансформация

Най-добрият вариант е компонентите на интеграционния слой да са установен стандарт в индустрията и да са контейнеризирани, за бъдат ефективно включени в общата платформа за управление на вашата облачна среда. IBM Cloud Pak for Integration е именно такъв пакет, включваш водещи индустриални продукти, като IBM Integration Bus (известен също като IBM APP Connect Enterprise), IBM MQ, IBM Datapower Gateway и IBM API Connect. Пълно-функционална интеграционна среда, която ще ви позволи да изградите гъвкава инфраструктура за дигитална трансформация и монетизиране на API-тата си.

  1. Деконструкция на монолита

Прегледът на съществуващите активи обикновено включва вземане на решение за приоритизиране на услугите. Оценката трябва да отчита фактори като бизнес стойността на приложението; технологии, данни и зависимости от бизнес процесите; и съвместимост с най-основния тип модернизация, VM контейнеризация. Обличането на монолитните и тясно интегрирани приложения в API-та е най-добрия и ефективен подход за начало на трансформацията, който ще намали зависимостта на организацията от трети компании доставчици по пътя на модернизацията.

  1. Достъп до талант 

Уменията в облачната платформа и експертният опит в облака остават ключови области, в които организациите са изправени пред сериозни пропуски в знанията. В същото време обаче уменията, свързани с архитектурата на ключовите приложения в продукция и персонализирания софтуер, също са от решаващо значение за успеха на инициативите за модернизация. Осигуряването на необходимото ниво на експертиза не може и не бива да става само с привличане на допълнителен ресурс или аутсорсване към трети компании. Нужно е да се установи устойчив процес на обмяна на знания и изграждане на нови умения в текущия състав на ИТ.

С оглед основната технологична рамка за модернизация, ключовите умения в Linux/Unix средите са критична основа, която следва да се надгражда към управление на облачни среди. Осигуряването на непрекъснато обучение, чрез конвенционални работни семинари и достъп до онлайн ресурси е задължително условие. Една добра първоначална стъпка е осигуряването на Red Hat Learning Subscription за ключовите експерти в ИТ.

  1. Културна трансформация в ИТ 

„Cloud-native” означава нов подход за разработване на приложения и ИТ операции. Културният сблъсък между гъвкавите процеси в облачна среда и традиционните работни процеси може да създаде неравен път за организациите, фокусирани върху модернизацията. От успешната трансформация на процесите в DevOps екипите ще зависи дали организацията реално ще повиши гъвкавостта си и ще намали оперативните си разходи. Облачните платформи са само инструмент, а реалните резултати ще се постигнат само при правилно съчетаване на хора и процеси.

Преобразуване в облачен операционен модел

Успешната модернизация на приложенията е от решаващо значение за дигиталната трансформация. Организации, които се фокусират върху облачни възможности за своите приложения и възприемат техниките им за разработка, осигуряват гъвквост и бързина на бизнеса и подобряват преживяването на клиентите си. Тъй като все повече и повече предприятия започват да предлагат множество дигитални услуги, преобразуването им към облачен операционен модел е от ключово значение за създаване и поддържането на конкурентно предимство.

Облачната модернизация на корпоративните ИТ изисква детайлно планиране и сътрудничество. Всички аспекти на модернизацията трябва да са в синхрон, за да се постигне смислена дигитална трансформация. Предприятията трябва да стъпват внимателно по пътя към изграждането на облачните си среди. Всяко пътуване в облака е уникално и въпреки че има най-добри практики, организациите трябва да се учат, докато вървят и да се адаптират според собствените си нужди и стратегия за развитие.

Автор: Горан Ангелов – основател и управител на IBS – една от водещите ИТ компании в България, с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти в банковата сфера, свързани с дигиталната трансформация, Open Banking, модернизиране на инфраструктурата и управление на информационните активи.