Ще въвеждат е-обслужване в автошколите

Предстоящи промени ще доведат до значително облекчаване работата на автошколите
(снимка: CC0 Public Domain)

Проект на наредба предвижда въвеждане на електронно обслужване и електронна документация в автошколите, съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съгласно проекта за изменение и допълнение на Наредба № 37, учебните центрове трябва да получат достъп до информационната система за обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Системата ще осигурява на контролните органи на Агенцията информация за датите и часовете за провеждане на обучението, както и достъп до електронните учебни дневници, учебните картони и контролните карти.

С надграждането на информационната система ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи за обучението, като учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити.

Ще отпадне ангажиментът на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели, за да представят необходимата информация за провеждане на индивидуалното обучение. Ще отпадне и изискването в офиса на учебния център да бъде поставен на видимо място списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението.

Предвижда се заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационната система.

С проекта на наредба се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник. Предвижда се учебните автомобили да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг.

Подготвените промени ще доведат до значително облекчаване работата на автошколите, повишаване на ефективността на контролната дейност и прекратяване на някои нелоялни практики, коментираха от МТИТС.

След приключване на общественото обсъждане по проекта на наредбата постъпилите мнения, възражения и предложения ще бъдат детайлно анализирани, като ще се проведат редица срещи с представителите на бранша, за постигането на общи решения по промяната на правилата и регулациите.

Коментар