Е-правителството ще ни извади от кризата

Интернет правителството ще ускори икономическия растеж на страната и ще спомогне за излизане от кризата. Средствата, които тя следва да вложи в изграждане на е-правителство, са малко, но ще са с огромен икономически ефект. Това обяви днес председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев.

В момента България е на 45-то място по електронно правителство измежду 70 страни в света, показва индексът за готовност за е-правителство Global E-Government Survey 2008. Само 6% от населението може да ползва e-government, което значи, че само за толкова голяма част от гражданите държавата е осигурила някакви услуги, които могат да се ползват онлайн.

В същото време дори една малка държава като Естония, която има население от порядъка на 1,3 милиона души, е далеч по-развита от нас от гледна точка на е-правителство. Тя има единна система за електронни услуги с удобства за всички групи потребители: граждани, бизнес, предприемачи и инвеститори, банки. Към естонското е-правителство има средно по 120 хиляди запитвания дневно, по последни данни. Това, според Данев, е показателно, че естонският гражданин общува с държавата през интернет и то много активно.

Налице са 700 е-услуги за гражданите и бизнеса в Естония. Има електронна администрация, електронна полиция, електронни избори, онлайн банкиране и т.н.

От своя страна, България не просто изостава осезаемо, смята Данев. “Не само не скъсяваме изоставането си, но и го увеличаваме”, твърди председателят на БСК.

Ето сега, например, България готви въвеждане на нови лични документи с биометрика и чип, посочват от БСК една от възможните области на развитие на електронното правителство. Защо те да не съдържат електронен подпис, данни за здравен и осигурителен статус на лицето, свидетелство за управление на МПС, застраховки и др., попитаха риторично от камарата.

Можем да имаме електронен регистър на регулаторните режими. БСК вече е направила известни стъпки в тази посока.

Електронна винетка би могла да спести редица главоболия на шофьорите. Вместо да се изграждат старомодните тол-пропуски, които губят време, убиват скоростта на движение и костват много заради наличието на човешкия фактор, е-винетките биха могли да отчитат автоматизирано таксите.

Електронното здравеопазване и електронните избори са други две възможни реализации на елекктронното правителство. Важна роля могат да имат електронните системи за кандидатстване по обществени поръчки и проекти с европейско финансиране. Получаването на документацията, подаването на офертите, оценяването, подписването на договорите, плащанията, контрола по изпълнението и отчитането, като етапи на всяка поръчка могат да се дематериализират и изпълнят в електронна среда.

И още:

– Интелигентно управление на транспорта и на трафика, в т.ч. в големите градове – 43% от превозните средства в Европа пътуват празни, т.е. ефективността им е ниска, сочат от БСК

– Електронни услуги, предоставяни от областните и общинските администрации – в момента бизнесът попълва всеки месец 36 платежни нареждания и губи 105 милиона лева заради писането и подаването на тези нареждания

– Електронни услуги в сферата на данъчната администрация и митниците: GPRS-свързаност на касовите апарати с НАП, моментални насрещни проверки по ДДС, електронен публичен регистър на данъчно-осигурителните задължения, електронно подаване на болнични листове към системата на НОИ, електронни ревизии и насрещни проверки от органите на НАП, GPS-проследяване на доставки (превоз на гориво, цементовози, превоз на отпадъци и др.)

подаване на документи от икономическите оператори към митническата адаминистрация за всички операции, към МИЕТ, към НАП и т.н.

– Електронни услуги в сферата на правосъдната система и др.

Електронното правителство може да елиминира сивата икономика и да повиши събираемостта на държавните вземания, твърдят от БСК. Въвеждането на държавна система за електронно плащане пък ще отсече главата на дракона, наречен корупция.

Накратко, ползите от ускоряването на електронното правителство са:

1. Подобряване на бизнес средата и привличане на инвеститорския интерес

2. Удар срещу сивата икономика и повишена събираемост на вземанията

3. Подобряване качеството на административното обслужване

4. По-евтино административно обслужване (икономия на средства от разходи за извършване на справки и издаване на удостоверения на хартия, заплати на чиновниците, обработващи документите, наеми на зали за съхранение, климатизация, охрана и др.)

5. Намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите

6. Минимизиране на възможностите за корупционни практики

7. Вярна и качествена информация за взимане на управленски решения

8. Подобряване на цялостния образ на страната

9. Развитие на сектори, даващи продукция и услуги с висока добавена стойност (ИТ-индустрията).

Средства за реализация на електронното правителтво има много, категорични са от БСК. Например по европейската програма “Техническа помощ” са налице 56 милиона евро. По програмата за административен капацитет 31% от заделените 400 милиона евро могат да се използват за е-правителство. Програмата за селските регони е на стойност 458 милиона евро. Отделно от това има и средства от ЕК – целеви средства за е-правителство, които могат да бъдат ползвани, стига да има политическа воля.

Източниците на финансиране, според БСК:

1. Оперативни програми.

Административен капацитет”: 31% (400 млн. евро) от общите средства по индикативната финансова рамка за периода 2007-2013 г. са предназначение за приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”: Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление; Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост; Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии.

.„Техническа помощ”: Операция 2.2. – Информационна и комуникационна мрежа, целяща осигуряване на достъп до широколентова инфраструктура в прехода към информационно общество. Бенефициент по тази операция е Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Допустимо е изпълнението на дейности за всички райони за планиране на ниво NUTS

За цялата приоритетна ос 2 – „Регионална и местна достъпност” са предвидени, включително с националното публично финансиране, 56 э млн. евро или 25 % от всички средства за периода на действие на програмата (операция 2.2. е МАЛКА част от приоритетната ос).

Конкурентоспособност”: Чрез проектите, изпълнявани от Агенцията за малки и средни предприятия и Агенцията за ивестиции, общо в размер на 40 млн. лв., могат да се електронизират услуги за МСДП и инвеститорите.

Програма за развитие на селските райони: Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Освен подобряване на пътната, ВиК и социална инфраструктура, както и за свободното време и отдиха, в тази мярка е включено и подобряване на достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии. Сред допустимите дейности в тази мярка, отнасящи се до ИКТ, са изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на мобилни центрове. Интензитетът на помощта е 100% от общите допустими разходи за общини и НПО, регистрирани в обществена цел. Минимални разходи за проект – 10 000 евро. Максимални – 3 млн. евро за общини и 500 хил. евро за НПО и читалища. За цялата мярка, включително и другите инфраструктури, за периода на действие на програмата са предвидени 458 млн. евро, от които 415 млн. евро са публични разходи.

2. Привличане на частен капитал по линията на публично-частни партньорства.

3. Средства, които Европейската комисия предоставя  за подпомагане прилагането на e-government.

Какво ни липсва, за да постигнем всичко това? От БСК обобщават:

1. Политическа воля за приоритетно изграждане на интегрирана система за е-управление!

2. Незабавно да стартира работа новосъздаденият Междуведомствен съвет за електронното правителство към МТИТС. В работата на съвета по определяне заданието на Националния портал на електронното правителство за предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, регламентирани в Закона за електронно управление, да бъдат включени представители на бизнеса и неправителствените организации.

3. Да се изиска от браншовите организации да формулират основните дейности и услуги, които трябва да бъдат електронизирани в съответните икономически сектори.

4. Да се определи и изпълни срокът за изграждане на Единен правителствен портал, в който са интегрирани съвместими софтуерни продукти на ведомствата за различни дейности. Целта: комуникацията с всички деловодства да може да се извършва по електронен път, както да се следи движението й on-line от клиентите на администрацията.

5. Провеждане на информационна кампания сред бизнеса и населението за ползите от създаването и използването на е-government;

6. Стратегия за обучение на служителите от държавната администрация.

Коментари по темата: „Е-правителството ще ни извади от кризата”

добавете коментар...

  1. AA

    в естония няма риск .. защо в българия да има? … не само електронен подпис, но това да стане единствения документ.. за индентификация и разплащане .. да съдържа единна банкова сметка … на крайния потребител да му се връща ддс …

  2. bobo

    Всичко се върти около може би възможно Защо не – утопия. ББ не забрани ли думичката ЩЕ

  3. Защо

    Паспорта трябва да съдържа елекроннен подпис? Подобна практика вкарва твърде много рискове и времето на изтичане на електронния подпис не е редно да се обвързва с срока на електронния паспорт.

Коментар