Малкият и среден бизнес се ориентира към центрове за данни

Все повече компании по света се доверяват на центровете за данни и очакванията са през тази година колокацията на сървъри в такива комплекси да продължи да отбелязва ръст. Същевременно все по-голяма дял от клиентите на дейта центровете са малки и средни фирми, а средният брой на служителите на фирмите, избрали това решение за съхранение на своите данни, намалява, съобщиха от центъра Датикум.

Колокацията представлява наемане на площ за позициониране на сървърни шкафове и оборудване в специализирано помещение, наречено център за данни, което покрива множество стандарти за сигурност, надеждност и оперативност.

„Очаква се в бъдеще да станем свидели нанови регулации, които ще наложат колокацията в някои браншове като метод, гарантиращ непрекъсваемост на бизнес процесите, оптимизация на разходите и ресурсите, и не на последно място – опазващ околната среда. Нашето проучване обаче показва, че не това са основните причини за избора на компаниите днес. Техните мениджъри са привлечени от много по-високата надеждност и сигурност при изнасянето на фирмените данни в специализиран център и то – при много по-изгодна цена“, обясни Росен Маринов, изпълнителен директор на Датикум, център за данни от най-високия четвърти клас.

Според Маринов, съществуват пет основни причини, подтикващи компаниите, а и много държавни учреждения по света да изберат колокацията в център за данни. Това са много по-ниските цялостни разходи, постигането на висока надеждност (99.999999%), покриването на най-високите световни стандарти за сигурност, по-лесното управление на растежа и инфраструктурата, както и премахването на финансовите, нормативни и други видове рискове за бизнеса.

Ако вземем за пример една държавна или частна организация, която се нуждае от подобно съоръжение с капацитет от 2 до 10 сървърни шкафа, ще открием, че необходимият разход за изграждането му по всички правила (с двоен под, UPS, PSU, климатизация, пароовлажняване, пожарогасене, системи за сигурност, заземление, мрежова инфраструктура, окабеляване, генератор, камери и ИТ оборудване) ще е в размер на стотици хиляди евро, дори и да бъде лишено от половината системи. Ако организацията избере решение за колокация, този разход на практика липсва. Със същата сума тя е в състояние да плаща наем на център за данни в продължение на 20-25 години.

От друга страна, само оперативните месечни разходи като системна администрация, административно обслужване, човешки ресурси, know-how, управление, охрана, специализирано почистване, мониторинг, външна поддръжка на основните системи, резервирана свързаност и интернет надвишават в пъти наемната цена.

Изчисленията показват, че една организация може да обоснове икономически изграждането на собствено съоръжение, ако се нуждае от най-малко 40 сървърни шкафа.

Организациите избрали да колокират оборудването си в център за данни от висок клас, постигат висока надеждност на предоставените услуги и сигурност на информационните системи. При опит за постигане на тази надеждност и сигурност в собствена среда, отговаряйки на по-малките нужди на една отделна компания, ще се генерират първо нецелесъобразни капиталови разходи и второ – постоянни оперативни разходи.

Освен това резервирането на електрическата свързаност, информационната свързаност, защитата от бедствия и аварии, покриването на световните стандарти за сигурност ще ги постави пред ограничен географски избор за място на съоръжението.

Центровете за данни се одитират от редица институции и организации с цел гарантиране на високото ниво на сигурност. Поради големия си размер този тип комплекси инвестират в най-модерните и скъпи системи за информационна сигурност, разполагат със системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, блиндирани стени и врати, Фарадеев кафез, денонощна въоръжена охрана и др. Компаниите и държавните учреждения, избрали метода на колокацията, на практика получават на готово всички тези екстри, срещу нисък месечен наем.

Решенията за изнасянето на услуги, неспецифични за дейността на организацията извън нея и поверяването им на специализирани в областта доставчици, отдавна са доказали своята ефективност и целесъобразност. В случая се гарантира успешното управление на растеж, криза, нови проекти. Скъп експертен персонал се използва при нужда и в размер точно колкото е необходим. Решават се проблемите с евентуално преместване на офисите на компанията, разкриване на нови офиси и обекти, закриването на такива, увеличението или намалянето на бизнеса и операциите й.

При свиване на обема операции в организацията, лесно се свива и наетият от центъра за данни ресурс, както и съответния разход за него. При разширяването на дейността също толкова лесно се добавят нови информационни ресурси. При това компаниите в нито един момент не се оказват с налично оборудване, което не използват, но за което вече са платили значителни суми.

При колокацията в център за данни не съществуват финансов и лихвен риск, поради липсата на капиталови разходи. Не съществува и риск от наличие и заплащане на високо-квалифицирана работна ръка, както и такъв от зависимост от персонала. Риск при управлението на растежа също няма. В случай че не се избере колокация, съществува нормативен риск, поради очакваните тенденции много организации да бъдат законово регулирани да направят това.

„В момента организациите във финансовия сектор, доставчиците на комунални и социални значими услуги, както и много други са задължени за използват центрове за данни и резервни такива, а очакванията са за засилване на този тип регулации, поради изискванията за гарантиране на надеждност, както и поради световните и европейски политики за опазване на околната среда“, поясни Росен Маринов.

Коментар