Играчки и МПС-та са сред най-опасните продукти

Броят на опасните потребителски продукти, за които е изпратено уведомление чрез системата за бързо предупреждение RAPEX на Европейската комисия, се е повишил през 2009 г. със 7%.  Увеличаването на броя на уведомленията от 1866 през 2008 г. на 1993 през миналата година показва, че през 2009 г. капацитетът на системата RAPEX отново се е повишил, което е следствие от по-ефикасния надзор на пазара от страна на държавите-членки, се казва в нов доклад на Комисията.  

От друга страна, европейските стопански субекти се отнасят по-сериозно към своите отговорности в областта на безопасността на потребителските стоки и по-бързо изтеглят от пазара онези свои продукти, които не са безопасни.  Те започват също така и по-системно да използват предназначената специално за бизнеса система за бързо предупреждение.

Продуктите, които през 2009 г. най-често са били обект на уведомление, са играчките, облеклата и моторните превозни средства.

Освен това днес бяха представени и резултатите от акцията за надзор на пазара, проведена от ЕС с участието 13 държави, които са проверявали безопасността на играчките. Резултатите сочат, че около 20% от играчките не отговарят на съответните изисквания за безопасност.

Що се отнася до държавите на произход на продуктите, броят на изпратените чрез системата RAPEX уведомления за продукти с произход от Китай отбеляза леко увеличение (равно на 1% – от 59% през 2008 г. на 60% през 2009 г.).  Налице е намаляване на броя на уведомленията, при които не е предоставена информация за държавата на произход на продукта, обект на уведомление.

Държавите с най-много уведомления са Испания (220 уведомления), Германия (187 уведомления), Гърция (154 уведомления), България (122 уведомления) и Унгария (119 уведомления).  Изпратените от тези държави уведомления съставляват 47% от всички уведомления по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.

Коментар