ЕС търси равенство между половете в образованието

Разликите между половете остават както при избора на вида образование, така и при учебните резултати, твърди ново проучване на Европейската комисия. Традиционните стереотипи остават най-голямото предизвикателство пред равнопоставеността между половете в областта на образованието, заключава докладът.

„Връзката между пола и постиженията в учението се е променила значително през последните 50 години и разликите сега имат по-заплетени очертания.  Преподавателите в училище са почти изцяло жени, докато образователните системи се ръководят от мъже. Повечето от успешно завършилите училище са момичета, докато при незавършилите преобладават момчетата. Необходимо е да основем политиките за равнопоставеност между половете върху тези житейски факти“, коментира Андрула Василиу, член на Европейската комисия, отговаряща за въпросите на образованието.

Проучването на Комисията се базира на работата на мрежата Eurydice, която събира и анализира данните за образователните системи. То обхваща 29 страни – всички държави-членки на ЕС без България и включва Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Най-тревожни остават представите за ролите, отредени на половете, и стереотипите. С малки изключения, всички европейски страни вече имат или планират да създадат политики за равнопоставеност между половете в образованието. Основната цел е да се разчупят стереотипите и традиционните представи за ролите на отделните полове.

Сред целите е още повишаването на дела на представителите на женския пол сред лицата, отговорни за вземането на решения, противопоставянето на модела, при който постигането на резултати е характерно по-скоро за единия пол, и борба с тормоза в училищата по признак „пол“.

Не се срещат често правителствени инициативи, чиято цел е да информират родителите за проблеми, свързани с равнопоставеността между половете, и да ги ангажират по-активно за популяризирането на равнопоставеността между половете.

Момичетата обикновено получават по-високи оценки и по-високи резултати на матурите от момчетата, а момчетата по-често прекъсват училище или повтарят годината. Международните проучвания показват, че момчетата обикновено се представят по-зле по четене, докато момичетата имат по-лоши резултати по математика в около една трета от образователните системи в Европа.

Социално-икономическата среда обаче остава най-важният фактор. Само няколко страни обръщат внимание на по-ниските резултати при момчетата под формата на приоритет в политиката си (фламандската общност в Белгия, Ирландия и Обединеното кралство). Още по-малко са страните, които имат специални програми за подобряване на уменията за четене на момчетата и постиженията по математика и естествени науки на момичетата (Австрия и Англия).

Борбата срещу социалната изолация и неравнопоставеността между половете е сред основните приоритети на финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС за мултинационални образователни проекти и партньорства посредством програмата за обучение през целия живот.

Напътствията за професионално обучение, свързано с признака пол, по-често са насочени към момичетата. Политиките във висшето образование пък са насочени основно към повишаване на броя на жените, избрали кариера в областта на математиката, точните науки и технологиите (МТТ).

Жените са мнозинство сред учениците и студентите в почти всички страни, като вземат превес в области като образование, здравеопазване и социална дейност, хуманитарни науки и изкуства. Мъжете избират предимно области като инженерство, производство и строителство.

В около две трети от страните има политики за справяне с неравнопоставеността във висшето образование. Почти всички от тези политики обаче са насочени единствено към жените. От друга страна, делът на жените сред преподавателите във висшите учебни заведения намалява с всяко следващо стъпало на академичната стълбица. Само около една трета от страните обаче прилагат конкретни политики за справяне с вертикалната сегрегация.

Коментар