Вдигат глобите за парникови газове

Завишават се някои глоби за неспазване на европейските изисквания относно веществата, които нарушават озоновия слой. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Глоба от 3000 лева до 6000 лева ще бъде наложена на всеки, който нарушава правилата на ЕС за поставяне на етикети на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове. Имуществената санкция ще бъде между 8000 лева и 15 000 лева. Досега глобата беше 2000 лева, а имуществената санкция – 5000 лева.

Двойно се повишава размерът на глобата и имуществената санкция, ако, без документ за правоспособност, се извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени  инсталации, системи за противопожарна защита и пожарогасители,  които съдържат вещества, нарушаващи озоновия слой. Според действащата нормативна уредба, глобата е 500 лева, а  имуществената санкция – 1000 лева. След промените те стават съответно 1000 лева и 2000 лева.

Измененията предвиждат забрана на производството на дървени  въглища по открит способ. Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, като се спазват нормите за допустими емисии за вредни вещества.

Коментар