Ще има нов план за въвеждане на цифрова ТВ

Министерският съвет прие за преразглеждане Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в България. Необходимостта от преразглеждане на сега действащия План и нормативна уредба произтича от липсата на национален консенсус при първоначалното приемане на плана.

Заложени са трудности от финансово, правно и пазарно естество в процеса на преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, които допълнително задълбочиха противоречията в периода 2009 – 2010 г.. Това прави обективно невъзможна успешната реализация на прехода до края на 2012 г., при адекватна защита на интересите както на телевизионните зрители, така и на останалите заинтересовани страни в процеса, съобщи МС.

С днешното решение се създава работна група, включваща представители на няколко министерства, Комисията за регулиране на съобщенията, Съветът за електронни медии, Комисията за защита на потребителите, предприятията, притежаващи разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, БНТ, БНР и представителна организация на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги.

Задачите на работната група са в срок до 31 януари 2011 г. да подготви Проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в България и окончателно спиране на наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване, не по-късно от 1 януари 2015 г., както и предложения за изменение и допълнение на относимата нормативна уредба.

С оглед гарантиране на успешния преход към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, работната група ще продължи работата си като постоянно координационно звено, което след влизане в сила на измененията в законовата и подзаконовата уредба, ще следи за изпълнението на дейностите по осъществяване на прехода до момента на окончателното изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване и ще докладва за напредъка на всеки шест месеца.

Коментар